Svalövs kommun

Granskningsutställning

Gäller detaljplaneförslag för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m.fl. (Kulturhuset i Svalöv).
Planförslaget syftar till att juridiskt säkerställa pågående markanvändning för bostadsändamål och att främja utveckling av pågående centrumverksamhet.
 
Del av Södra Svalöv 6:152 och Södra Svalöv 6:81 kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap 17-19 §§ plan- och bygglagen, för allmän platsmark (gata) till följd av planens antagande.

Handlingar


Granskningshandlingarna finns utställda under tiden 11 maj - 1 juni på kommunhuset och biblioteket i Svalöv under öppettider, samt på kommunens webbplats.

Till handlingarnaöppnas i nytt fönster

Den som har invändningar mot förslaget får framföra dessa skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post info@svalov.se, senast den 1 juni 2011.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplan.

Publicerad: 2011-05-09

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun