Svalövs kommun

Samrådsmöte i Billeberga

Programsamråd ny detaljplan för del av fastigheterna 
Billeberga 10:34, 11:4  m.fl (Blomområdet). Dessutom hålls samråds- och informationsmöte lördagen den 14 maj, klockan 13.00 i scoutstugan, Billeberga.
Planområdet består av två delar. I sydvästra Billeberga omfattas parkmark i princip väster om befintligt bostadsområde (Blomområdet) och i norr del av uppodlad jordbruksmark. Området gränsar i väster till fastigheten Billeberga 1:1 och i söder till Billeberga 10:6.
 
Planområdet omfattar även ett tomt- och parkstråk mellan Årupsvägen och Braån fram till Södervägen i öst samt fastigheten Billeberga 1:6 i väst, i centrala Billeberga.
 

Handlingar


Programhandlingar finns utställda under tiden 11 maj - 1 juni på kommunhuset i Svalöv och biblioteket i Billeberga under öppettider, sam på kommunens webbplats.

Till handlingarnaöppnas i nytt fönster
 
Den som har invändningar mot förslagen får framföra dessa skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post info@svalov.se, senast den 1 juni 2011.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplan.
 

Publicerad: 2011-05-09

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun