Svalövs kommun

Planutställning

Svalövs kommun ställer ut för granskning detaljplan för del av Billeberga 10:34, Blomområdet.
Planen syftar till att i huvudsak pröva nybyggnation av villor eller radhus, alternativt marklägenheter. I norra området medges möjlig markanvändning till förutom boende även till skola (förskola) och/eller vård.
 
Planområdet gränsar i öster till befintligt bostadsområde, i väster till fastigheten Billeberga 1:1 och i söder till Billeberga 10:6.
 
Handlingarna finns utställda den 21 mars - 18 april på kommunhuset i Svalöv och biblioteket i Billeberga under öppettider.

Till handlingarnaöppnas i nytt fönster

Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning med naturresurser eller strida mot miljökvalitetsnorm. Miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte vara nödvändig.

Synpunkter


Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post info@svalov.se, senast den 18 april 2012.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om att anta detaljplan.
 

Publicerad: 2012-03-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun