Svalövs kommun

Granskning

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södra Svalöv 18:3 m fl (mötesspår) ställs ut för granskning.
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södra Svalöv 18:3 m fl (mötesspår) i Svalövs tätort ställs ut 2012-08-15 - 2012-09-12 för granskning.

Planområdet omfattar, förutom del av Söderåsbanan och Birger Velinders väg, åkermark öster om och kvartersmark väster om spåret. I väster sträcker sig området, i förlängningen av Birger Velinders väg, över Centralskolans tomt fram till Skolgatan. Planområdet gränsar till Herman Ehles väg i öster, fastigheten Södra Svalöv 24:1 i söder samt Linåkerskolans idrottsplats och Månsabo i norr.

Syftet är att pröva möjligheten att stänga plankorsningen på Birger Velinders väg och förbättra tillgängligheten utmed järnvägens östra sida. Även åtgärder såsom mötesspår, vilket erfordras för att införa persontågstrafik, prövas. Väster om spåret ändras rådande markanvändning på både gatu- och kvartersmark. Gällande detaljplan med avseende på del av fastigheten Södra Svalöv 18:1, öster om järnvägen, upphävs.

Del av fastigheten Södra Svalöv 18:1 utmed järnvägen kan komma att tas i anspråk, enligt 6 kap Plan- och bygglagen, till följd av planens antagande för allmän platsmark (lokalgata).

Planhandlingar finns på biblioteket i Svalöv och i kommunhuset (under öppettider) samt på kommunens webbplats:
www.svalov.se, Pågående detaljplanearbeteöppnas i nytt fönster.

Planförslagen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av handlingar kontaktas Bo & Bygg, vxl 0418-47 50 00.

Synpunkter framförs skriftligen eller via e-post (info@svalov.se) senast 2012-09-12. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplan.

Publicerad: 2012-08-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun