Svalövs kommun

Detaljplan för Södra Vallarna

Förslag till detaljplan för Teckomatorp 12:1 med flera, "Södra Vallarna" ställs ut för samråd under perioden 2017-02-08 - 2017-03-01

Skriv alternativtext här...

Illustration över hur planområdet kan se ut

Planhandlingar finns på biblioteket i Teckomatorp på Västergatan vid Parkskolan, i kommunhuset i Svalöv (under öppettider) samt här på hemsidan.

Planområdet är beläget söder om järnvägen mot Helsingborg (Rååbanan) och naturparken Vallarna. Området ansluter till Bangatan och gränsar i sydväst till Teckomatorp 9:7.

Detaljplanen har som syfte att pröva och möjliggöra ett natur- och rekreationsområde med parkering samt att reglera att området inte bebyggs i framtiden.

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av handlingar kontaktas Plan & Bygg via kommunens växel: 0418-47 50 00.

Synpunkter framförs skriftligen till Plan & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post, senast den 1 mars 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Svalövs kommun


Publicerad: 2017-02-08

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun