Svalövs kommun

Hastighetsomskyltning

Testbild

Svalövs kommun och gällande hastighetsprinciper

Kommunen är väghållare för huvuddelen av gatorna och vägarna inom tättbebyggt område. Undantag utgör bl.a. genomfartsvägar inom tättbebyggt område där Trafikverket är väghållare. I väghållaransvaret ingår drift och underhåll såsom beläggning, renhållning, skyltning, vinterväghållning, vägmarkeringar etc. Ett undantag utgör hastighetsskyltningen. Kommunen beslutar om alla hastighetsgränser inom tättbebyggt område, oavsett väghållare.

Följande principer för hastighetsskyltning ska gälla

Under våren 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att följande principer ska gälla för hastighetsskyltning inom tättbebyggt område i kommunen:

  • 30 km/h (under verksamhetstid) på gator där förskolor, skolor och fritidshem ligger i direkt anslutning till gatan.
  • 30 km/h på gator med målpunkter i direkt anslutning till gatan; idrottsplats, järnvägsstation etc.
  • 40 km/h är bashastighet i villaområden.
  • 50 km/h på huvudgator som fungerar som matargator.

Principerna möjliggör en enhetlig skyltning i kommunens tätorter där frekventa hastighetsbyten undviks och där hänsyn tas till, miljö, målpunkter, tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Det ska vara tydligt varför och var en hastighetsbegräsning gäller oavsett tätort. Rätt hastighet reducerar antalet olyckor och skapar en mer attraktiv kommun för boende, möten, liv och rörelse. Genom att visa hänsyn och inte överskrida skyltad hastighet, tar du som trafikant ditt ansvar.

Samordning och genomförande

För att omskyltningen i de olika tätorterna ska kunna genomföras så smidigt som möjligt är det viktigt att arbetet samordnas med Trafikverket, eftersom ett flertal vägar i tätorterna gränsar till Trafikverkets vägar.

Lite historik och fakta kring hastighetsgränser…

Sverige införde generella hastighetsgränser år 1907. Då var högsta tillåtna hastighet 15 km/h under dygnets ljusa timmar och 10 km/h efter solens nedgång.  År 1923 höjdes gränsen till 35 km/h inom tättbebyggt område. År 1930 avskaffades hastighetsbegränsningarna och fri hastighet infördes på alla gator och vägar. Fordonsförarna uppmanades att inte hålla högre hastighet än att man kunde stanna inom den vägsträcka som var överblickbar. Den fria hastigheten resulterade i att antalet olyckor ökade markant så år 1955 begränsades hastigheten till 50 km/h inom tättbebyggt område. På landsvägar gällde fri hastighet fram till 1967 då begräsningar infördes även här.

I Europa har så kallade bashastigheter införts; hastighetsbegränsningar som gäller om skyltning saknas. Är annan hastighet än bashastigheten skyltad, gäller denna företrädesvis. Bashastigheter för olika vägtyper varierar länder emellan, men generellt finns bashastigheter för väg inom tätort, landsväg och motorväg. I Sverige gäller idag följande bashastigheter:

  • Inom tättbebyggt område, 50 km/h.
  • På landsväg, 70 km/h.
  • På motorväg, 110 km/h.
Publicerad: 2017-05-02

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information


Kontakt

Nämndssekreterare

Brittta Fremling
0418-47 50 19
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun