Svalövs kommun

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljömål vars syfte är att lösa miljöproblemen till nästa generation, år 2020.

Miljömålen syftar till att:

  • främja människors hälsa.
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen.
 

Svalövs miljömål


Svalövs kommuns miljömål antogs i april 2009 och ska uppnås under perioden 2010 -2015.
 
Dokumentet är uppdelat i fyra huvudområden:
(berörda miljömål inom parantes)
  • Klimat och luft (begränsad klimatpåverkan, frisk luft, skyddande ozonskikt).
  • Vatten (ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, giftfri miljö).
  • Mark, byggande och boende (bara naturlig försurning, säker strålmiljö, god bebyggd miljö).
  • Natur och biologisk mångfald (myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv).

Inom varje område redovisas ett antal mål som Svalövs kommun ska uppnå dels för kommunen som geografiskt område, dels för kommunorganisationen.    

Pågående miljömålsarbete


Kommunen arbetar med att ta fram en resepolicy med syfte att minska utsläppen från transporter inom den kommunala verksamheten.
Publicerad: 2014-08-15

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information
Kontakt

Ekolog
Charlotte Lundberg
0418-47 51 01
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun