Svalövs kommun

Planer

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planeringen i kommunen. I planeringen vägs allmänna och enskilda intressen samman för att värna om en lämplig framtida utveckling.

Genom god planberedskap i den fysiska planeringen säkerställs att det finns lämplig mark i beredskap för boende och verksamhet.

I översiktsplanen anges de stora dragen i kommunens utveckling.

I detaljplaner, som kan omfatta flera kvarter eller delar av ett kvarter anges hur man får bygga och för vilka ändamål.

Planavgift

Avgift för detaljplan, områdesbestämmelse och planbesked tas ut enligt av kommunfullmäktige beslutad byggtaxa. Avgiften motsvarar självkostnader för den nya detaljplanen eller områdesbestämmelsen.

Om en plan eller områdesbestämmelse har flera beställare fördelas avgiften mellan beställarna.

Ett avtal träffas mellan planbeställaren och kommunen innan arbetet påbörjas. I avtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Publicerad: 2017-11-06

Sidansvarig: Vlasta Sabljak

Kontakt

Plan och byggchef
Linnea Widing
0418-47 51 00
e-post

Tillväxtprogram

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun