Svalövs kommun

Översiktsplanering

Översiktsplan

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Förslag till ny översiktsplan har varit ute på samråd och ska nu arbetas om för att kunna gå ut på granskning under hösten 2017.

Översiktsplanen med fördjupningar och tillägg ger vägledning för den avsedda användningen av mark- och vattenområden liksom kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen belyser allmänna intressen och redovisar hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktlig planering anger utvecklingsområden, behandlar bostadsförsörjning samt trafik- och grönstrukturplanering. Översiktsplanen är vägledande vid upprättande av såväl detaljplaner som områdesbestämmelser, vid prövning av bygglov liksom andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Översiktsplanering är en kontinuerlig process och översyn av hur vi åstadkommer en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Fördjupad översiktsplan

Intentionerna i översiktsplanen kan förtydligas för att bland annat ge underlag för bedömning av fortsatt detaljplaneläggning och för bygglovgivning. Fördjupad översiktsplan finns för Söderåsenöppnas i nytt fönster.

Tematiska tillägg till översiktsplanen

En kommunomfattande översiktsplan kan ändras eller kompletteras vid en planeringsfråga där redovisning och ställningstagande saknas eller bedöms inaktuella, som till exempel vindkraft.

Tillägg gäller parallellt med översiktsplan och genom tillägg kan översiktsplanen hållas aktuell i väntan på en omarbetning. Tematiskt tillägg avseende vindkraft har antagits och vunnit laga kraft.

Publicerad: 2017-11-09

Sidansvarig: Vlasta Sabljak

Gällande översiktsplan

Nya översiktsplanen

Kontakt

Plan- och byggchef
Linnea Widing 
0418-47 51 00
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun