Svalövs kommun

Översiktsplan för Svalövs kommun

Översiktplan 2016 med utblick mot 2030 - Plats för liv.

 

Översiktsplan för Svalövs kommun

Svalövs gällande översiktsplan antogs 2007 och beskriver övergripande och kortfattat kommunens ställningstaganden och strategier för utveckling.

Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades under 2014 och en samrådshandling var ute på samråd under vintern 2014-2015. Under samrådstiden hölls samrådsmöten i samtliga av kommunens sex större tätorter. Samrådshandlingen skickades ut för remiss till en bred publik bestående av myndigheter, grannkommuner, organisationer, företag och föreningar i regionen.

I dagsläget pågår arbetet med att bearbeta och färdigställa översiktsplanen. 

Om samrådshandlingen för ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen utgör kommunens politiska program och visar kommunens syn på bland annat:

  • markanvändningsfrågor,
  • framtida bebyggelseutveckling,
  • infrastruktursatsningar och skydd av värdefulla områd.

Översiktsplanen ska inspirera, vara visionär och samtidigt vara ett strategiskt dokument med tydliga inriktningsmål.

Förslaget till översiktsplan utgår från Svalövs kommuns övergripande strategiska inriktning. Därutöver ingår en rad delmål och ställningstaganden utifrån specifika teman såsom:

  • natur- och kulturmiljö,
  • samhällsservice,
  • befolkningstillväxt,
  • bebyggelseutveckling,
  • näringsliv,
  • infrastruktur samt kollektivtrafik.
Publicerad: 2019-06-17

Sidansvarig: Linnéa Widing

Gällande översiktsplan

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Planstrateg/skolskjuts-samordnare
Josefina Erlandsson
0418-47 50 19
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun