Svalövs kommun

Undervisningskvalitet

Undervisningens kvalitet är avgörande för att elever ska kunna utvecklas till sin fulla potential (Håkansson & Sundberg, 2016). Vad som ligger i begreppet undervisningskvalitet varierar mellan olika forskare. Svalövs kommun definierar god undervisningskvalitet utifrån framför allt Håkansson och Sundbergs (2012) forskningsöversikt som menar att god undervisningskvalitet innebär:

  • att det finns ett tydligt ledarskap med välplanerade och genomtänkta lektioner
  • att klassrummet präglas av ett positivt och inkluderande klimat där alla visar respekt gentemot varandra
  • att undervisningen präglas av dialog och kommunikation
  • att lärmiljöer, metoder och innehåll anpassas och varieras efter gruppens/elevernas förutsättningar och behov
  • att mål och bedömning är en del av undervisningen och elevernas lärande

    Utifrån definitionen med tillhörande observationsprotokoll observeras samtliga klassrum i grundskolan årskurs 1-9 i Svalövs kommun under läsåret 2018/2019. Syftet är att höja kvaliteten på undervisningen och sträva mot en likvärdig skola där alla elever får möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. Kartläggningen av styrkor och utmaningar i undervisningen ska synliggöra den kompetens som finns hos pedagogerna i våra verksamheter och leda till att vi gör rätt satsningar på kompetensutveckling för att förbättra undervisningspraktiken.
Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Processledare

Gunima Brink
0418-475042
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun