Svalövs kommun

Sammanfattning av Polisens årliga trygghetsmätning i Svalövs kommun

Trygghetsmätningen görs årligen av Polisen och Svalövs kommun och syftet är att få en större kunskap och förståelse om vad allmänheten har för uppfattning om tryggheten i kommunen. Enkäten skickas slumpvis ut till kommuninvånare i åldern 16-85 år och nu är resultatet från årets trygghetsmätning sammanställt.

Bild på två patrullerande poliser.

Foto: Mostphotos.

Precis som 2018 har mättningen genomförts i kommunens sex tätorter genom att skicka ut 300 enkäter till invånarna i respektive tätort. Att dela upp kommunen i olika mätområden har gett ett bra underlag för kunskap om vad som oroar eller inte i våra tätorter.

Totalt sett för hela Svalövs kommun, utifrån enkätens 32 olika mätområden, har den upplevda tryggheten minskat något sedan 2018 men resultatet är fortfarande bättre än för både 2016 och 2017.

Tittar man specifikt på tätorters summerande resultat så är det i Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp som den upplevda tryggheten minskat, medan man i Billeberga och Tågarp känner sig tryggare. I Svalövs tätort är resultatet i stort sett oförändrat utifrån förra året.

- I alla kommunens tätorter visar enkäten, precis som tidigare år, att de största upplevda problemen är olika former av trafikrelaterade problem. Till exempel gäller det bilar som kör för fort, att det buskörs med mopeder och att trafikregler inte respekteras. När det gäller oron för inbrott så ligger den på samma nivå som vid 2018 års mätning, även om den sjunkit sedan 2016 och 2017, säger Björn Johnsson, kommunpolis.

För kommunens olika tätorter visar enkäten att man i Röstånga oroar sig för bostäder som tillhåll och i Billeberga är invånarna oroliga över höga hastigheter i trafiken. Här uppfattar man också mycket skadegörelse och nedskräpning. Även i Teckomatorp sticker nedskräpning och skadegörelse på utemiljön ut i undersökningen som ett problem. I Kågeröd är man oroad över trafikrelaterade problem och här har man också lågt förtroende för polisen. I enkäten är det Tågarp som summerar den högsta upplevda tryggheten i kommunen, trots att invånarna visar lågt förtroende för polisen.

- Trots att risken att utsättas för brott är låg i vår kommun så är det viktigt att känna av vad medborgarna upplever. Därför är trygghetsmätningen viktig då resultat ger oss ett underlag att arbeta vidare med. Bland annat kommer den att användas i arbetet med kommande överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis samt polisens medborgarlöfte, säger Björn Johnsson.

Fakta – trygghetsmätningen
Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av Polisen sedan mitten av 1990-talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordnings-störningar, mer konkreta trygghetsuppfattningar och bedömning av Polisens lokala insatser.

Enkäten behandlar totalt 32 olika områden där undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Varje tätort och kommunen som helhet får sedan ett så kallat ”problemindex”.

Problemindex för Svalövs kommun


2019

2018

Svalövs kommun - total

2,06

1,87

Billeberga

1,81

2,0

Kågeröd

2,06

1,56

Röstånga

2,21

1,87

Svalöv - tätort

2,12

2,03

Teckomatorp

2,43

2,0

Tågarp

1,56

1,81


Det är först 2018 som undersökningen också genomfördes för respektive tätort. Tidigare har den bara gjorts kommunövergripande.

Här kan du ta del av en sammanfattning av trygghetsmätningenPDF (pdf, 127.3 kB)

Publicerad: 2019-11-13

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun