Svalövs kommun

Tuffa regler för tobaksförsäljning - var tredje ansökan har fått nej!

Nya regler kräver att alla som vill sälja tobak söker tillstånd. Söderåsens miljöförbund har prioriterat ansökningar där man har dåliga erfarenheter sedan tidigare av hur verksamheter sköter detta.

Information från Söderåsens miljöförbund

- Som ett resultat av detta har vi hittills gett avslag på var tredje ansökan, säger Malin Pommer chef för avdelning Livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund.

Alla som säljer tobaksvaror ska sedan den 1 juli 2019 ha tillstånd för detta. Tidigare har det endast varit krav på att anmäla försäljningen. Var man anmäld innan den 1 juli 2019 fick man fortsätta att sälja tobaksvaror under förutsättning att man ansökt om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019 och inte fått beslut om avslag. Miljöförbundet har hittills fått in cirka 55 ansökningar, varav ett 30-tal har hunnit få beslut.

Förutom verksamheter där förbundet sedan tidigare har dåliga erfarenheter har man också valt att prioritera verksamheter som inte lever på övergångsbestämmelser. Detta innebär att endast två verksamheter av kvarvarande 25 verksamheter inte får sälja tobak innan prövningen är klar. Dessa två ansökningar har inte kommit in förrän under våren och är nu också prioriterade.

De nya och tuffare reglerna för tobakshandlarna syftar till att begränsa de illegala och oseriösa inslagen inom detaljhandeln. För att få tillstånd ska man visa att man är ekonomisk och personligt lämplig. Det är upp till den sökande att visa att dessa krav är uppfyllda. Det kan bli aktuellt att visa hur man finansierat köpet av sin butik och man ska kunna visa att man sköter sin ekonomi. Utöver det skickar miljöförbundet remisser till polismyndigheten och i vissa fall även till tullmyndigheten för att kontrollera att sökande eller personer med inflytande i butiken inte är dömda för brott som skulle kunna påverka avsikterna med tobaksförsäljningen negativt.

- Det är svåra utredningar och tuffa bedömningar som miljöförbundets handläggare gör, jag är mycket imponerad av deras arbete, säger Torbjörn Ekelund (L), ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund.

Man ska också kunna visa att man har ett egenkontrollprogram med rutiner för tobaks­för­sälj­ningen. Egenkontrollprogrammet ska visa att butiken har förutsättningar för att kunna följa lagstiftningens krav.

- I de verksamhet som fått avslag ser vi brister både vad gäller den ekonomiska och personliga lämpligheten. Det kan bland annat handla om att man tidigare inte följt de regler som gäller vid tobaksförsäljning och att man finansierat köp och drift av verksamheten med kontanta pengar som man inte kan visa var de kommer ifrån. Som sökande ska man kunna visa att pengarna som använts i verksamheten är lagliga, säger Malin Pommer.

Många verksamheter som fått avslag på sin ansökan har tyckt att Söderåsens miljöförbunds bedömning varit felaktiga, var på de valt att överklaga.

- Detta välkomnar vi. Beslut behöver prövas för att vi ska få bättre vägledning i hur lagstiftningen ska tillämpas. Men jag vill också tillägga att hittills har inte något av de beslut som blivit överklagade och prövade av högre instans ändrats, utan domstolen har delat våra bedömningar, säger Malin Pommer.

När en verksamhet fått avslag får man inte längre sälja tobak. Säljer man tobak utan tillstånd är det olovlig tobaksförsäljning och ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till sex år. Kommunen och polisen har ett gemensamt ansvar i tobakslagen och det är hit man ska vända sig om man ser något misstänkt.

- Erfarenheten från enskilda kommunpoliser är att genom att stoppa tobaksförsäljningen hos oseriösa verksamheter, minskar även annan oönskad verksamhet. Detta är bra för samhället och ökar tryggheten på orten och i kommunen som helhet, säger Torbjörn Ekelund.

För mer information kontakta
Malin Pommer, chef för avdelning Livsmedel och ålders­begränsade varor på Söderåsens miljöförbund, på telefon 0435-78 24 76 eller Torbjörn Ekelund (L), ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund, på telefon 070-689 56 31.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun