Svalövs kommun

Detaljplan för ny förskola i Billeberga är ute på samråd

Mellan den 4 oktober och den 1 november är detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 utställd på samråd. 

Skriv alternativtext här...

En vy över aktuellt detaljplaneområde i Billeberga

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola med initialt fyra avdelningar centralt i Billeberga. Planen möjliggör också en eventuell framtida utbyggnad av ytterligare tre avdelningar. Som mest kan förskolan rymma cirka 160 barn. Syftet är också att säkerställa parkering för idrottsplatsen. Planområdet är beläget norr om idrottsplatsen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Du hittar planhandlingarna här på kommunens hemsida Öppnas i nytt fönster.. Du kan också se alla handlingar i receptionen på kommunhuset i Svalöv, Herrevadsgatan 10 och på Billeberga bibliotek, Billeshögsskolan, Billeshögsvägen 2, under ordinarie öppettider.

Om du har frågor om planförslaget, vill ha en mer utförlig beskrivning om vad förslaget innebär eller vill ha en dialog med kommunens handläggare kan du kontakta planarkitekt Anna Heyden via e-post anna.heyden@svalov.se eller på telefon 0418- 47 50 00.

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 1 november 2021 och skickas in på något av nedanstående sätt:

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun