Svalövs kommun

Hur ansöker man

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas.

En ansökan med tillhörande handlingar ska alltid skickas in i 2 exemplar till myndighetsnämnden.

Handlingar som behövs för ansökan om bygglov/anmälan:

1. Ansökningsblankett.

2. Ritningar - Se våra ritningsexempel under blanketter
(A1, A2 och A3 ritningar viks ner till A4 format)

a. Nybyggnadskarta i skala 1:400. (vid nybyggnad eller
större tillbyggnader eller åtgärder)

b. Situationsplan i skala 1:400 (eller 1:500).

c. Eventuell Markplaneringsritning.

d. Planritning i skala 1:100.

e. Fasadritningar i skala 1:100.

f. Sektionsritning i skala 1:100.

3. Övriga handlingar som kan behövas:
a. Förslag på kontrollplan (vid enklare ärenden)
b. Verksamhetsbeskrivning
c. Brandskyddsdokumentation/beskrivning.
d. Bullerutredning
e. Redovisning av lösning av vatten och avlopp utanför detaljplanerat område

Ritningars utformning

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad som ska göras. OBS! Rutat papper eller färgpennor godkänns ej! Ritningarna ska vara vita med svart text.

Alla ritningar ska ha ritningshuvud där fastighetsbeteckning, skala, datum samt vem som upprättat ritningarna är angivet.

Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny byggnad eller tillbyggnad eller vilken del av byggnaden som lovet berör.

Vid eventuell revidering ska revideringen tydligt märkas ut på ritningen samt förses med revideringsdatum.

Beställa ritningar från vårt arkiv

Ni kan kontakta oss på bygglov@svalov.se för eventuella ritningar. Har vi ritningar i arkivet mailar vi över dem till er.

Önskar Ni få papperskopior, eller en stor mängd ritningar mailade till er så kommer vi att debitera enligt vår taxa.

Ansökan ska skickas till:

Svalövs kommun
Samhällsbyggnad
Plan & Bygg
268 80 SVALÖV

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun