Svalövs kommun

Strandskydd

Strandskyddets syften

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra överexploatering vid stränder, sjöar och vattendrag samt för att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att skydda den biologiska mångfalden genom att bevara land- och vattenområden. Därför får inte heller åtgärder som skadar växt- och djurlivet utföras.

I jämförelse med övriga riket har Skåne låg andel allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora delar av landskapet karaktäriseras av intensivt jordbruk och hög befolkningstäthet. Det finns många olika intressen som konkurrerar om marken nära vatten, så som rekreation, växt- och djurliv. Därför är arbetet med att bevara miljön och säkra tillgängligheten längs med Skånes stränder mycket betydelsefullt.

Strandskyddsbestämmelser

Strandskyddet omfattar både land och vatten. Skyddszonen för strandskydd sträcker sig normalt 100 meter från strandlinjen i båda riktlinjerna vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet enligt 7 kap 15 § miljöbalken att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovanstående punkter
  • vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Ansökan om dispens från strandskydd

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt. Det finns i miljöbalken sex särskild skäl för dispens från förbud att bygga nära stränder (se länk från strandskyddsdelegationen angående särskilda skäl).

Bygglov inom strandskyddsområde kan medgivas först efter det att dispens för strandskyddet har beviljats.

Från och med 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna har fått huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Kommunerna har även huvudansvaret för tillsynen inom strandskyddsområdena där Länsstyrelsen har en roll som granskare för att bevaka strandskyddets intressen och för att besluta om prövning av kommunala beslut.

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen har fattat beslut om utökat strandskydd. Beslutsunderlag med tillhörande kartor över aktuella områden hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Att ansöka om strandskyddsdispens

Ansökan om dispens ska skickas in till:

Svalövs kommun
Bygglov
268 80 SVALÖV

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun