Natur & naturvård

Vy över ekeshögarna i Norrvidinge.

Naturen har stor betydelse för Svalövs kommuns attraktivitet och identitet. Att bo nära naturen är ett viktigt skäl för att flytta eller återvända till kommunen.

Naturen och den biologiska mångfalden är basen för allt liv och kommunens viktigaste resurs. Den producerar tjänster som vi alla är beroende av. Dessa ekosystemtjänster måste vi värna, vårda och visa så att de finns kvar för kommande generationer.

Naturen är en viktig bas för näringarna jord- och skogsbruk. Dessa näringar både ha varit, och är alltjämt med och skapar många av de natur- och kulturvärden som finns i kommunen idag i forma av naturbeten och ädellövskogar.

I Skåne och i Svalöv finns en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige.

Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer. Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen

Svalövs kommuns naturvårdsprogram

Svalövs kommun har ett antagit naturvårdsprogram och syftet med programmet är att:

 • Beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i Svalövs kommun.
 • Vårda, skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer på landsbygden och i tätorterna.
 • Vara ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen, vid exploatering, bygglovsärende och vid miljökonsekvensbeskrivningar.
 • Vara ett kunskapsunderlag för förskola och skolans uteundervisning.
 • Visa kommuninvånarna och besöksnäringen var man hittar värdefulla natur- och kulturmiljöer.
 • Öka och sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grönstruktur och landskapskonventionen.

Naturvårdsprogrammet
Naturvårdsprogrammet består av två delar där del 1 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. beskriver vilket ansvar kommunen har för att hejda förlusten av biologisk mångfald och hur kommunen kan värna, vårda och visa natur- och kulturvärden i Svalövs kommun.

I del 2 Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster. av naturvårdsprogrammet beskrivs 51 områden med höga natur- och kulturvärden. Tätorternas natur är också beskrivna i denna del.

Naturvårdsprogrammet - digitalt

Naturvårdsprogrammet finns tillgänglig digitalt. Du kan se det i ett kartlager i din webbläsare genom denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom appen Avenza Maps.

Skärmklipp från det digitala naturvårdsprogrammet.

Följ instruktionerna nedan för att ladda ner appen och kartlagret med naturvårdsprogrammet:

 • Installera Avenza Maps, https://www.avenzamaps.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på lämplig mobil enhet med GPS. Lägst Android 8 eller iOS 13. Laddas ner utan kostnad från AppStore (Apple eller Google).
 • Öppna appen Avenza Maps - ignorera Kom igång-instruktioner osv.
 • Importera karta till appen: Tryck på +-tecknet i övre menyn för Kartor (iPhone/iPad) / på +-ikon nere till höger (Android).

Enklast är att importera kartan med QR-kod, tryck på ikonen till höger om ”Importera karta” och rikta kameran mot QR-koden (QR-läsare måste finnas och appen ha åtkomst till kameran).

Alternativt ”Klicka för att ange en kartas webbadress” och skriv:
https://www.dropbox.com/s/e7pba5w5y37o6ag/svalov.pdfmaps?dl=1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tryck sedan på ”retur-pilen” för att öppna länken.

 • Nu laddas karta med 50 infopunkter ner till din mobil. Appen måste vara aktiv under inladdningen som tar max någon minut beroende på hårdvara och uppkoppling. Importerade kartor hamnar i foldern ”Svalöv” (högst upp). Öppna foldern ”Svalöv” - status på kartladdningen visas. Klicka på kartbilden när den laddat klart så öppnas kartan och infopunkterna laddas in vilket visas med ”Laddar” nere i vänstra hörnet. Även detta tar någon minut tills de 50 punkterna visas. Internet-koppling behövs inte när kartan väl är inladdad till din mobila enhet.
 • Kartan visas med din position som en blå cirkel (kan ta lite tid innan GPS-en stabiliserar sig).
 • Infopunkter visas med röda "ploppar". Tryck på "ploppen" så visas hela titeln. Stäng titeln genom att trycka på den. Mer info visas genom att trycka på pilen (Android) eller texten (iPhone/iPad):
  Beskrivning
  Webblänkar (toucha på befintliga URL-länkar, finns ibland även i Beskrivningen)
  Foton (på ett fåtal punkter)
 • Fler funktioner finns som att ta egna foton, mäta avstånd, spela in GPS-spår, visa koordinater, skapa/redigera infopunkter, exportera infopunkter med mera.
  Se https://www.avenzamaps.com/maps/features.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Avenza Maps är gratis. Max 3 kartor kan samtidigt vara importerade utan att betala. Importerade kartor tas bort genom att dra från högerkanten på raden med kartikonen.

Naturområden

I Svalövs kommun finns en stor variation av naturtyper och en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige. Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer.

Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen.

Naturreservat och nationalpark
I Svalövs kommun finns flera naturområden med långsiktigt skydd. 1,5 kilometer nordöst om Svalöv ligger kommunens naturreservat Svenstorp-Bolshus fälad. Detta är ett varierande område med lövskog, ekhagar och enefälad. Sydöst om naturreservatet ligger Prästafäladen som är en naturbetesmark med varierande naturtyper och sällsynt flora.

Övriga naturreservat är inrättade av Länsstyrelsen i Skåne. På Länsstyrelsens hemsida finns samtliga naturreservat och Söderåsens nationalpark beskrivna:

Strövområden

De två strövområdena Klåveröd och Finnstorp ligger i kommunens norra del. Här kan du vandra, promenera, cykla, rida eller bara vara. Du kan läsa mer om dessa på Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd

Svalövs kommun arbetar aktivt med vattenvårdsfrågor genom att vara med i vattenråden för alla de fyra avrinningsområden som kommunen är del i. Dessa är Vegeås vattenråd, Rååns vattenråd, Saxån-Braåns vattenråd och Rönne ås vattenråd.

Vattenråd är lokala föreningar för samverkan mellan olika aktörer i vattenfrågor. Inom ramen för vattenråden kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område. Utgångspunkten för arbetet är en helhetssyn på vattenfrågorna och att arbetet följer vattnets naturliga gränser i landskapet, det vill säga avrinningsområdena. För att nå ett framgångsrikt vattenarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet, att vattenråden är väl organiserade samt att dom har en långsiktig finansiering.

Flera av vattenråden bedriver ett omfattande vattenvårdsarbete för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Läs mer om detta på vattenrådens egna webbplatser:

Vattenatlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som är framtagen av några skånska vattenråd

I VattenAtlas hittar man mycket lokal information med koppling till vatten, VA-frågor, strandskydd, fiske, miljöövervakning, vattenvård, historiska kartor med mera.

VattenAtlas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan för vattendrag i tätorter

Inom ramen för Svalövs kommuns samlade arbete med olika typer av vattenfrågor har en skötselplan för vattendrag Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. i kommunens tätorter tagits fram. Planen innehåller förslag på åtgärder för att situationen i sjöar och vattendrag ska förbättras.