Svalövs kommun

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som till exempel kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson ansöka om ett planbesked från kommunen.

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs.

Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen.

Kommunen ska ge besked inom fyra månader om man tänker inleda en planläggning eller inte. En avgift tas för planbesked enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Planbeskedets innehåll

Av planbeskedet ska framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan alternativt ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete ska skälen till detta redovisas.

Planbesked kan inte överklagas.

Så här ansöker du

  • Ansökan lämnas in. Använd kommunens blankett och bifoga nödvändiga handlingar. Kartunderlag med fastighetsgränser kan beställas hos Bo & bygg.
  • Ansökan registreras och bekräftelse skickas ut.
  • Plan- och genomförandeprocessen utreds.
  • Planbesked ges inom fyra månader.
  • De ekonomiska åtagandena för framtagandet av planen bör vara utredda och planavtal eller exploateringsavtal tecknats innan påbörjande.
Publicerad: 2020-09-03

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun