Svalövs kommun

Planprocess

När behövs en detaljplan?

Vanligtvis initierar kommunen själv en detaljplan då den behövs för utbyggnad av vägar, skolor, bostäder med mera. Inte sällan kontaktar markägare eller exploatörer kommunen då en ny detaljplan behövs för att ett byggprojekt ska kunna genomföras.

Planavgift

Avgift för detaljplan, områdesbestämmelse och planbesked tas ut enligt av kommunfullmäktige beslutad byggtaxa. Avgiften motsvarar självkostnader för den nya detaljplanen eller områdesbestämmelsen.

Om en plan eller områdesbestämmelse har flera beställare fördelas avgiften mellan beställarna.

Ett avtal träffas mellan planbeställaren och kommunen innan arbetet påbörjas. I avtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

För att belysa frågor som berör hälsa och miljö görs en miljöbedömning av ett planförslag i ett tidigt skede. Påvisar bedömningen en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planprocessen

Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen och redovisas för kommuninvånarna i olika omfattning vid samråd och granskning.

Ett planförslag upprättas som innehåller plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, illustrationer, genomförandebeskrivning, miljöbedömning (behovsbedömning) och vid betydande miljöpåverkan även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Till planförslaget kan även utredningar och undersökningar såsom bullerutredning m.fl. höra.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Yttranden som kommer in under samrådsperioden kan komma att vägas in i den vidare utvecklingen av planen.

Kommunen sammanställer de synpunkter som inkommit och redovisar de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Planarbetet innebär avvägningar mellan olika intressen. Inkomna synpunkter redovisas för Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om inriktningen för det fortsatta arbetet.

Överklagande

När kommunen antagit en detaljplan kan den som senast före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet att anta planen.

Överklagandet skickas till kommunen som kontrollerar att det inkommit i rätt tid och därefter skickas det till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas och bygglov ges som överensstämmer med den nya planen.

Genomförandetid

När en ny plan antas ges den en genomförandetid om högst 15 år. Efter denna tid kan kommunen, utan krav på ersättning för borttagna byggrätter och så vidare, besluta om annan markanvändning i ny plan.

Publicerad: 2020-09-01

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun