Svalövs kommun

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

Kommunens gällande riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal antogs av kommunfullmäktige 2019.

Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid markanvisning och marköverlåtelse av kommunal mark för exploatering samt vid tecknande av exploateringsavtal.

Vid utbyggnad på kommunal mark skriver kommunen och exploatör ett markanvisningsavtal för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

Vid utbyggnad på privat mark ska exploateringsavtal med exploatören tecknas innan detaljplanen antas för att reglera genomförandet.


Övrigt

För mer information om markanvisningar och avtal i kommunen kontakta plan & exploatering, se kontaktuppgifter i list till höger


Publicerad: 2021-02-22

Sidansvarig: Tobias Varga

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Mark- och exploateringsingenjör
Diana Sohrabi Nejad
0418-47 53 92
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun