Svalövs kommun

Översiktsplanering

Om översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering är en kontinuerlig process som ska spegla den politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.

Översiktsplanen beskriver de långsiktiga strategierna för utvecklingen av mark, vatten och bebyggelse i kommunen. I översiktsplanen redovisas hur kommunen anser att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett ur allmän synpunkt lämpligt sätt samt hur riksintressen ska tillgodoses. Översiktsplanen lägger på detta vis grunden för utvecklingen av saker som bostäder, verksamheter, parker och gator i kommunen.

Översiktsplanen fungerar som kommunens verktyg i den interna handläggningen och som underlag för dialog mellan kommunen och exempelvis byggherrar, företag, andra kommuner och kommuninvånare. Översiktsplanen är därmed ett strategiskt viktigt dokument samtidigt som det är ett viktigt vägledande dokument i plan- och byggärenden.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod. Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen möjliggörs ändringar och kompletteringar utan att hela planen behöver göras om.

Fördjupad översiktsplan

Intentionerna i översiktsplanen kan förtydligas för att bland annat ge underlag för bedömning av fortsatt detaljplaneläggning och för bygglovgivning. Fördjupad översiktsplan finns för Söderåsen Öppnas i nytt fönster..

Tematiska tillägg till översiktsplanen

En kommunomfattande översiktsplan kan ändras eller kompletteras vid en planeringsfråga där redovisning och ställningstagande saknas eller bedöms inaktuella, som till exempel vindkraft.

Tillägg gäller parallellt med översiktsplan och genom tillägg kan översiktsplanen hållas aktuell i väntan på en omarbetning. Tematiskt tillägg avseende vindkraft har antagits och vunnit laga kraft.

Publicerad: 2021-03-31

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun