Svalövs kommun

Översiktsplan för Svalövs kommun


Översiktsplan för Svalövs kommun

Svalövs gällande översiktsplan antogs 2007 och beskriver övergripande och kortfattat kommunens ställningstaganden och strategier för utveckling.

Om arbetet med den nya översiktsplan
Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades under 2014 och en samrådshandling var ute på samråd under vintern 2014-2015. Under samrådstiden hölls samrådsmöten i samtliga av kommunens sex större tätorter. Samrådshandlingen skickades ut för remiss till en bred publik bestående av myndigheter, grannkommuner, organisationer, företag och föreningar i regionen.

I dagsläget pågår arbetet med att bearbeta översiktsplanen inför granskning. Den nya översiktsplanen revideras utifrån de yttranden som inkommit under samrådet, gällande bland annat bebyggelseutvecklingen i kommunen. I arbetet med den nya översiktsplanen utgår kommunen från Boverkets ÖP-modell som utgörs av en struktur baserad på tre aspekter: Utvecklingsstrategi, användning och värden och hänsyn.

Översiktsplanen planeras gå ut för granskning under 2020.

 

Publicerad: 2020-03-19

Sidansvarig: Tobias Varga

Gällande översiktsplan

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Planarkitekt

Anna Heyden
0418-475136
e-post

Planarkitekt

Tobias Varga
0418-47 51 25
e-post

Planarkitekt/

skolskjutssamordnare

Ida Bryngelsson
0418-47 50 19
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun