Behandling av personuppgifter

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur kommunen handskas med och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person: namn, adresser och födelsedata är några exempel. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Dataskyddsombud för Svalövs kommun

Dataskyddsombud i nämnder/styrelser

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Dataskyddsombud i Svalövs kommun för kommunstyrelsen och samtliga nämnder är Sara Månsson Telefonkontakt via kommunens växelnummer: 0418-47 50 00 eller via vår E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här behandlar Svalövs kommun personuppgifter

I kommunen hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det kan handla om personuppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd och så vidare.

Alla organisationer som behandlar personuppgifter ska tillämpa dataskyddsförordningen som innefattar regler för hur personuppgifter får behandlas. Från och med den 25 maj 2018 ersattes EU:s dataskyddsförordning Personuppgiftslagen (PuL).

Det formella namnet på förordningen är:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Normalt hänvisar man ovan förordning till den som dataskyddsförordningen. Ofta talar man också om förordningen som GDPR - en förkortning av dess engelska namn General Data Protection Regulation.

Integritetsskyddsmyndigheten - IMY
Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att myndigheter såsom kommuner följer dataskyddsförordningen så att hanteringen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Läs mer om Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Kommuner och Regioner - SKR
SKR:s (Sveriges kommuner och landsting) uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner, landsting och regioner.

Läs mer om SKR och dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur får vi ta del av dina personuppgifter?

När du kontaktar Svalövs kommun, kommunens förvaltningar eller bolag får vi del av personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om att du har sökt bygglov, barnomsorg, skola, ekonomiskt bistånd, att du har mejlat oss, kontaktat oss via sociala medier eller använt någon av kommunens e-tjänster.

Svalövs kommun får även personuppgifter från andra än dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att användas för adressuppdateringar eller för att till exempel kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Syftet med att behandla personuppgifter

När du blir ombedd att lämna dina personuppgifter till Svalövs kommun så ska syftet med personuppgiftsbehandlingen i det aktuella ärendet tydligt framgå. Det kan exempelvis handla om att du har ansökt om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag och att vi då behöver personuppgifterna för att handlägga ärendet.

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Skatteverket, Länsstyrelsen eller andra myndigheter.

Vad händer med personuppgifterna?

På denna webbplats kan du komma i kontakt med Svalövs kommuns verksamheter på olika sätt. Du kan skicka e-post, använda e-tjänster och e-service eller lämna en synpunkt.

När du kontaktar oss så lämnar du personuppgifter om dig själv. Det görs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller påbörja handläggning av ditt ärende till oss.

De tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. I de fall det är tekniskt möjligt begränsas åtkomsten till dina personuppgifter med hjälp av behörigheter i verksamheternas digitala administrationssystem.

Vem ansvarar för personuppgifterna vi behandlar?

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs inom kommunens olika verksamhetsområden är det varje nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar i Svalövs kommun

Inom den kommunala organisationen har Integritetsskyddsmyndigheten bestämt att varje nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av personuppgifter. Det är alltså i det här fallet egentligen inte den juridiska personen, eftersom det är kommunen som sådan, utan den nämnd eller styrelse inom kommunen som ansvarar för en viss verksamhet det vill säga bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och så vidare. Kommunstyrelsen är ansvarig för sina egna behandlingar av personuppgifter, exempelvis kan det vara inom personalområdet, men då inte för de andra nämndernas behandlingar.

Kommunalförbund, gemensamma "mellankommunala" nämnder, kommunala bolag och stiftelser med mera är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som följer av deras uppdrag.

Vill du skicka brev till respektive personuppgiftsansvarig kontakta:

Kommunstyrelsen:
Svalövs kommun
Kommunstyrelsen
268 80 Svalöv

Samhällsbyggnadsnämnden:
Svalövs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
268 80 Svalöv

Myndighetsnämnden:
Svalövs kommun
Myndighetsnämnden
268 80 Svalöv

Bildningsnämnden:
Svalövs kommun
Bildningsnämnden
268 80 Svalöv

Socialnämnden:
Svalövs kommun
Socialnämnden
268 80 Svalöv

Vård- och omsorgsnämnden:
Svalövs kommun
Vård- och omsorgsnämnden
268 80 Svalöv

Överförmyndarnämnden:
Svalövs kommun
Överförmyndarnämnden
268 80 Svalöv

Valnämnden:
Svalövs kommun
Valnämnden
268 80 Svalöv

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling:
Svalövs kommun
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
268 80 Svalöv

Vill du skicka e-post eller är osäker på vem av ovanstående som är personuppgiftsansvarig vänligen kontakta kommunen via: info@svalov.se

Vem kan få ta del av dina personuppgifter?

De medarbetare hos Svalövs kommun som kommer ta del av dina personuppgifter är endast de som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Kommunen är en myndighet. Meddelanden som skickas till kommunen blir som regel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran ska lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har kommunen ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndigheters allmänna handlingar, och som sker med stöd av dataskyddsförordningen anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Reglerna om allmänna handlingar och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande dataskyddsförordning. Det innebär att det ska finnas en laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Kommunen har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en skyldighet som kommunen har enligt lag, om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Svalövs kommun har som utgångspunkt att, enligt arkivlagen, bevara allmänna handlingar. Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om bevarande och gallring. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som ska bevaras i ärendet enligt arkivlagstiftningen. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter får bara behandlas om det finns ett uttryckligt lagstöd för det. Kommunen behandlar ibland känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas och att behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse. Dessa uppgifter omfattas av förstärkta skyddsåtgärder vilket innebär att ingen annan än de medarbetare som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem.