Artikeln publicerades 6 mars 2023

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan gäller brister i följsamheten av verksamhetens rutin för trygghetslarm inom hemvården. I det aktuella fallet dröjde det längre än vad rutinen föreskriver innan personal var på plats hos brukaren som larmade.

Verksamheten har en framtagen rutin som ska följas vid trygghetslarm. Personal ska skyndsamt åtgärda akuta larm. Personalen frångick rutinen och brukaren fick vänta 52 minuter innan personal var på plats hos brukaren. Brukaren avled senare samma dag. Verksamheten ser mycket allvarligt på händelsen.

Efter den interna utredningen har verksamheten säkerställt följsamhet till den aktuella rutinen med uppföljning och utvärdering. Planeringsansvarig personal ska finnas på plats helger och röda dagar för att säkerställa att personal kan komma ut skyndsamt till brukare vid akuta larm.

Samtliga medarbetare inom hemvården och på särskilda boenden kommer att få ta del av lex Sarah-utredningen som ett lärande för att understryka och betona vikten av att följa verksamhetens framtagna rutiner.

— Det som inträffat är mycket beklagligt. Verksamheten har en rutin som i detta fall inte följts. Från socialnämndens sida kommer vi att noga följa upp vilka åtgärder som har och som kommer att vidtas så att detta inte kan hända igen, säger Aase Jönsson (KD), socialnämndens ordförande.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Stefan Larsson
T.f. socialchef
Tel: 0418 - 47 50 20
E-post: stefan.larsson@svalov.se

Marléne Andersson
Verksamhetschef vård- och omsorg
Tel: 0418 – 47 53 15
E-post: marlene.andersson@svalov.se

Aase Jönsson (KD)
Socialnämndens ordförande
Tel: 0418 – 47 50 00
E-post: aase.jonsson@svalov.se

Fakta Lex Sarah:

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till IVO.