Svalövs kommun

Anhörigstöd

Svalövsbäcken

Hjälper, stöttar eller vårdar du en familjemedlem, vän eller granne på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? På kommunens anhörigstöd kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation. Vi utgår alltid från dina behov och dina utgångspunkter när vi utformar stödet för dig.

Att stödja och hjälpa en närstående är självklart för många, men det kan också bitvis vara tungt och ibland kännas ensamt. Den som vårdar en närstående tar ett stort ansvar och gör en oerhört värdefull insats, men glömmer inte sällan bort sina egna behov. För att orka hjälpa och vårda en närstående kan du också ibland behöva stöd och avlastning.

Anhörigstödet i Svalöv finns för att stärka dig som anhörig genom att erbjuda en plattform för gemenskap, kunskap och för olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Vi på anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss.

Vem är anhörig?
Anhörig är du som stöttar, vårdar eller hjälper en familjemedlem, vän eller granne, ung eller gammal, som på grund av en långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd. Att kalla sig anhörig är inte kopplat till hur omfattande vård man ger och inte heller till om den närstående bor hemma eller på ett särskilt boende.

Vad kan vi göra för dig?
Anhörigstödet utformas alltid utifrån dina behov och aktuella livssituation. Det direkta stödet som vi erbjuder dig är t.ex.

  • Information om olika stödformer
  • Råd och stöd genom enskilda stödsamtal
  • Samtalsgrupper där du träffar andra i en liknande situation
  • Föreläsningar och temakvällar
  • Sociala aktiviteter som till exempel caféträffar
  • Aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande

För att ta del av detta direkta stöd till dig som anhörig, kontakta anhörigsamordnaren på telefon 0418-47 54 65 eller e-post:
anhorig@svalov.se

Det indirekta stödet kan den närstående ansöka om när den anhörige som normalt vårdar inte kan, vill eller orkar ge vård. Detta kommunala stöd ska då ersätta stödet från den anhörige. I Svalöv kan den närstående bland annat ansöka Öppnas i nytt fönster. om följande indirekta stöd:

  • Avlösning i hemmet. Tanken är att den anhörige ges tid till återhämtning, egna aktiviteter och socialt umgänge. Avlösningen utförs i hemmet av personal från hemvården. Man kan beviljas upp till tio avgiftsfria timmar avlösning per månad.
  • Växelomsorg. Med växelomsorg avses en planerad, regelbundet återkommande vistelse på ett korttidsboende för din närstående.
  • För ett mer akut behov av en tillfällig vistelse på ett korttidsboende.
  • Dagverksamhet för den demenssjuke. På dagverksamheten på Ängslyckans särskilda boende ges den närstående möjlighet till stimulans och meningsfull sysselsättning medan den anhörige får tid för egna aktiviteter och vila.

För ansökan om indirekt stöd kontakta kommunens biståndshandläggare inom Vård och omsorg. Handläggarna nås via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00. För insatser som faller inom LSS, kontakta biståndshandläggarna för LSS via kommunens växel på samma telefonnummer.

Är du anhörig till någon med kognitiv svikt?
I Svalöv finns en demenssjuksköterska som ger råd, stöd och information till anhöriga och den som lever med kognitiv svikt. Demenssjuksköterskan nås på telefon:
0418 – 47 52 11 eller via e-post: demens@svalov.se
Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa eller ett missbruk?
Är du anhörig eller medberoende till någon med missbruks- eller beroendeproblematik eller som lider av psykisk ohälsa kan du vända dig till:

Öppenvården Viva Öppnas i nytt fönster., på telefon: 0418-66 52 63, 0709-47 50 55 eller 0709-47 52 05

Socialsekreterarna Öppnas i nytt fönster. med särskild inriktning mot missbruk och psykisk ohälsa på telefon:
0418-47 50 62 eller 0418-47 50 74

Är du anhörig men är minderårig?
Barn som är anhöriga till någon som är långvarigt sjuk, lider av en funktionsnedsättning, ett missbruk eller psykisk ohälsa är ofta i behov av särskilt stöd. Att växa upp i en familj där någon lider av en allvarlig sjukdom eller ett missbruk innebär nämligen en ökad risk att drabbas av ohälsa. Detta kan påverka skolgång och i förlängningen även arbetsliv. Med rätt stöd kan barnets situation underlättas och de negativa konsekvenserna undvikas. I Svalövs kommun kan du som är minderårig anhörig få råd, stöd och hjälp av socialtjänsten. Du är välkommen att kontakta socialtjänsten via kommunens växel på telefon: 0418-47 50 00.
Du kan även kontakta anhörigsamordnaren på telefon:
0418-47 54 65 eller epost: anhorig@svalov.se som gärna hjälper dig med att få kontakt med socialtjänsten.

Publicerad: 2021-06-14

Sidansvarig: Anna Helkama-Rågård

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun