Svalövs kommun

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Utdrag ur socialtjänstlagen, SoL:

"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning (ekonomiskt bistånd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 4 kap."

"Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv."

Rätten till bistånd

Alla som vistas i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och övrigt ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är en behovsprövad biståndsform. Rätt till ekonomiskt bistånd kan finnas om den enskilde saknar förmåga att tillgodose det aktuella behovet. Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi. Egna tillgångar och resurser ska användas i första hand. Bistånd kan även beviljas i annan form, till exempel budgetrådgivning. 

Handläggning av ansökan

Vid behov av ekonomiskt bistånd kontakta socialsekreteraren som arbetar i mottagningsfunktionen. Handläggningstiden är cirka 2 veckor från det att en fullständig ansökan inkommit, om inget annat avtalats. Tänk därför på att ta kontakt i god tid.

Läs mer under ekonomiskt bistånd, där finns information om aktuella normer och du kan se hur stor riksnormen är per månad. Hur stor summa du får, beror på din familjs storlek, ålder på hemmavarande barn, dina boendekostnader och egna inkomster.

Publicerad: 2020-09-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Ekonomiskt bistånd receptionsstider
Vardagar:
kl.10.00-13.00
(torsdag kl. 10.00-15.00)

Nya ansökningar till ekonomiskt bistånd och allmänna frågor
Telefontid:
Måndag kl. 10.00-11.00
Onsdag kl. 10.00-11.00
Fredag kl. 10.00-11.00

Från och med den
1 oktober
måndag-fredag mellan kl. 10-11.

Mottagningstelefon:
0418-47 50 66

OBS! Finns det ett ärende aktuellt, kontaktas den egna socialsekreteraren efter överenskommen tid.

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun