Ansökan om stöd

Foto på en man i rullstol och en kvinna som står på en bro och tittar ut över en älv.

Foto: Mostphotos.

I Svalövs kommun är det myndighetsenheten som hanterar och handlägger ärenden om insatser. Enheten består av sju handläggare och en myndighetschef.

Flera av de insatser som du kan få av kommunen är behovsprövade, vilket innebär att du behöver skicka in en ansökan för att få dem.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Mer information finns under Ekonomiskt bistånd och Stöd till dig utan arbete. Nedan uppgifter om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd och stöd för dig utan arbete.

E-tjänst ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om du redan har ekonomiskt bistånd och ska ansöka på nytt) 

Kontakt

Nya ansökningar ekonomiskt bistånd & allmänna frågor

Mottagningstelefon: 0418-47 50 66
Telefontid: måndag - fredag kl. 10.30-11.30

Finns det ett aktuellt ärende kontaktar du din socialsekreterare efter överenskommen tid. Din handläggare nås via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Öppettider reception ekonomiskt bistånd

Måndagar: kl 10.30-12.00
Onsdagar kl 10.30-12.00
Torsdagar kl 13.00-15.00

Stöd till dig utan arbete

Om du inte är inskriven hos oss kan du kontakta våra arbetsmarknadskonsulenter via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Så här ansöker du om stöd till familj, barn & unga samt vuxna

Mer information finns under Stöd till barn & unga, Stöd till familjen, Missbruk & beroende, Psykisk ohälsa.

Nedan uppgifter om hur du ansöker om stöd för familj, barn & unga, vuxen.

Kontakt familj, barn & unga

Mottagningstelefon: 0418-47 50 63.
Mottagningstelefonen är till för ärenden gällande barn & unga, familj samt våld i nära relation. Andra ärenden hänvisas till respektive enhet.

Mån-fre: kl. 10.00-17.00 (lunchstängt 11.30-12.30).
Övriga tider kommer du i kontakt med oss på utrednings- och uppföljningsenheten, barn och unga, via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Kontakt vuxen

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, vuxna. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Så här ansöker du om stöd gällande LSS

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan och får sedan ett beslut från vård och omsorgsförvaltningen/LSS. Handläggaren gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd.

De lagar som styr är främst socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Hur ansökan går till

 1. Du tar kontakt
  Ta kontakt med en handläggare på myndighetsenheten inom vård och omsorg/LSS på:
  0418-47 51 16
  Telefontid måndag-fredag, kl. 8.30-10.00.
 2. Information
  Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och de olika stödinsatser som finns samt svarar på dina frågor.
 3. Ansökan
  Du avgör om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt av dig själv eller en legal företrädare.

  Ansökningsblanketter
  Ansökan om stöd i form av boendestöd funktionshinder Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om insatser LSS Pdf, 202.2 kB, öppnas i nytt fönster.

 4. Utredning
  Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. Ibland behövs annan information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal, som tidigare gjort en utredning.
 5. Bedömning
  Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.
 6. Du får ett beslut
  A. Stödinsats beviljas
  Beslut om vilken insats du har rätt till beslutas, samt omfattningen av insatsen. Du får ett skriftligt meddelande om beslutet.

  B. Avslag
  Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, det vill säga att du inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till.

  Överklagan
  Om du inte är nöjd med ett beslut du har fått, har du möjlighet att överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor. Skriv ner varför du tycker beslutet är fel, vilket datum beslutet är fattat samt dina personuppgifter på ett papper. Lämna din överklagan till den handläggare, som fattade beslutet. Handläggaren gör då en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån ditt överklagande. Om handläggaren gör bedömningen, att beslutet inte ska ändras, skickas din överklagan till förvaltningsrätten för rättslig prövning. Efter en tid kommer en dom från förvaltningsrätten.
 7. Beslutet genomför - en utförare ger dig stödinsatserna
  När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare.

Omprövning av beslut

Om stödbehovet förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Även om förhållandena inte har förändrats följs beslutet upp med jämna mellanrum.

Har du frågor och funderingar?

Vänligen kontakta myndighetsenheten på 0418-47 51 16.

Så här ansöker du om stöd till äldre

För att få hjälp och stöd gör du en ansökan hos biståndshandläggaren. Handläggaren utreder och gör en individuell bedömning av dina behov och prövar vilken hjälp du har rätt till enligt gällande lagstiftning.

De lagar som styr är socialtjänstlagen ( SoL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Hjälpinsatserna är ofta avgiftsbelagda.

Handläggning av ditt ärende

Ditt ärende handläggs så skyndsamt som möjligt. Handläggningstiden kan variera beroende på vad du har ansökt om. Beroende på vilken hjälp du ansöker om kan handläggaren behöva träffa dig och/eller begära in intyg som underlag för att kunna göra en bedömning.

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med beslutet eller tycker det är felaktigt kan du överklaga. Om du överklagar måste det ske inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet. Om du behöver hjälp med att överklaga kan handläggaren vara dig behjälplig.

Information och hjälp med ansökan

Behöver du mer information eller hjälp med att ansöka om stöd kontaktar en biståndshandläggare på myndighetsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökningsblanketter

Kontakta myndighetsenheten

Telefontid: måndag - fredag, kl. 08.30-10.00.
0418-47 51 16

Det går också bra att tala in ett meddelande så ringer din handläggare upp dig. Telefonen avlyssnas fortlöpande under kontorstid på vardagar.

E-post

Besöksadress
Svalegatan 1, Svalöv.

Myndighetschef
Susan Bångdal
0418-47 52 86
E-post