Svalövs kommun

Termisk in situ

När behandlingsanläggningen på det före detta BT Kemi-området slås på kommer en temperatur på 300 grader att driva fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och andra gamla synder ur marken. De förångade föroreningarna samlas sedan upp med hjälp av ett system av vakuumrör och behandlas ovan jord.

Testbild

Tekniken bakom termisk in situ: 1) Spont som håller vatten ute. 2) Värmerör. 3) Behandlingsområde. 4) Vertikala extraktionsbrunnar. 5) Temperaturmätare. 6) Horisontella extraktionsbrunnar. 7) Isolerande skumbetonglager. MPE System: reningsanläggning för de förångade och uppsamlade föroreningarna.

Så här fungerar tekniken bakom termisk in situ
Saneringsmetoden termisk in situ innebär behandling direkt på plats genom nedborrade värmerör som hettar upp och förångar föroreningar i marken. Det finns många olika sätt att värma jorden på och vilken metod man väljer beror helt på vilka föroreningarna är. Det är nämligen dessa föroreningars kokpunkt som avgör vilken temperatur som krävs.

I Teckomatorps fall har mycket noggranna laboratorietester visat att fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler förångas vid temperaturer runt 300 grader.
Måltemperaturen för den termiska behandlingsanläggningen här blir därför just 300 grader. Vid uppvärmning till denna temperatur har tester visat att inte heller några andra typer av föroreningar, som dioxiner, bildas.
För att kunna värma jorden till 300 grader krävs avancerad teknik. Processen innebär konduktiv uppvärmning där ett växlande elektromagnetiskt fält passerar genom kopparslingor som placerats i rör av stål. Spänningen som uppstår hettar upp stålröret och sprider sedan värmen ut i den omgivande marken. En förutsättning är att jorden som ska saneras leder värme. Sämst förmåga att leda värmen har torr sand, som snarare fungerar isolerande. Bäst förutsättningar finns i täta lerjordar, så som i Teckomatorp.
En annan förutsättning för att nå 300 grader är att behandlingsområdet hålls torrt. Om det strömmar vatten genom området kommer all energi att gå åt till att förånga detta. I Teckomatorp kommer därför det mest förorenade området, där den termiska in situ-behandlingen ska ske, att byggas in i en enorm stållåda. Genom att montera så kallad spont i marken kan vattnet hållas utanför behandlingsområdet.
Anläggningen kommer också att täckas med ett isolerande lager av skumbetong för att förhindra värmeförlust.

När föroreningarna förångats dras de ur jorden genom vakuumextraktion för att renas ovan mark. I ett avancerat reningssystem behandlas denna föroreningsånga genom ett system av kondenseringstankar, skrubbers och filter med aktivt kol. När provtagning innan och efter filtersystemen visar att luft och vatten är rent kommer det att släppas ut.
Den vätska som kondenseras ur ångan och som innehåller de föroreningar som extraherats från marken stannar däremot i slutna tankar. Dessa, samt filtren med aktivt kol, kan sedan lämnas för destruktion.
Efter avslutad behandling kommer jorden att vara närmast steril. Tidigare projekt har dock visat att det mikrobiologiska livet i marken återhämtar sig.

Publicerad: 2020-07-03

Sidansvarig: Helena Svensson

Kontakt

Stefan Larsson, projektchef
0418-47 50 20
e-post

Helena Svensson, projektledare
0418-47 53 97
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun