Månsabo resursskola

Resursskolan i Svalövs kommun vänder sig enbart till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Behoven kan se olika ut men gemensamt är att skolan inte har kunnat möta elevernas behov i den ordinarie skolan trots olika insatser, anpassningar och särskilt stöd över tid.

Om Resursskolan

Resursskolan i Svalöv är en grundskola som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt Lgr 22. På skolan arbetar erfarna och behöriga pedagoger som undervisar eleverna på deras individuella nivå för att uppnå bästa möjliga resultat. Pedagogerna har lång erfarenhet och stor kunskap.

Resursskolans mål

Målet för verksamheten är att eleverna på skolan ska få en lyckad skolgång utifrån sina behov och genom detta en gymnasiebehörighet. Vi arbetar för att eleverna ska bli självständiga och utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som de behöver i livet.

Resursskolans verksamhet

Verksamheten är uppbyggd av mindre elevgrupper med hög personaltäthet. Lokalerna är anpassade med varierade lärmiljöer för att möta varje elevs unika behov. Skolan har plats för 12 elever. Ramarna för skolarbetet utgörs av struktur, tydlighet, framförhållning och tillgänglighet.

Vem riktar sig Resursskolan till?

Resursskolan riktar sig till elever med omfattande skolfrånvaro och/eller funktionsnedsättningar. Eftersom antalet platser på skolan är begränsat förutsätts att den sökande eleven tillhör den grupp elever som skolan riktar sig till (urval sker utifrån beskrivna kriterier som framkommer i ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och att det finns plats på skolan för att ta emot eleven.

Resursskolan riktar sig till elever som är folkbokförda i Svalövs kommun. Om den sökande är folkbokförd i en annan kommun sker en bedömning av om eleven har rätt att få gå i kommunens skola enligt skollagen, om eleven tillhör den grupp elever Resursskolan riktar sig mot samt om det finns plats på skolan.

För att kunna göra en bedömning av elevens behov behöver redan befintlig utredning av särskilt stöd kompletteras med ytterligare utredningar för att belysa de aspekter som är relevanta. Detta för att bedöma om placering i resursskola är rätt åtgärd för att tillgodose elevens stödbehov. En förutsättning för placering i resursskolan är att både vårdnadshavare och elev godkänner en sådan.
Ansökan görs alltid av vårdnadshavare.

Hur du söker till Svalövs kommuns Resursskola

Samtliga placeringar till Resursskolan beslutas av Resursskolans rektor i samråd med CEH och initieras alltid av elevens vårdnadshavare.
Svalövs kommun tar emot och hanterar ansökningar löpande under läsåret.
Beslut om mottagande till Resursskolan grundar sig på en utredning som omfattar följande:

  • Beskrivning av elevens skolsituation
  • Barnkonsekvensanalys
  • Pedagogisk bedömning (pedagogisk utredning och åtgärdsprogram)
  • Social bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk sammanfattning
  • Information från Individ och familj
  • Redovisning av kontakt BUP/barnhab

För rutiner och kriterier samt ansökningsblankett se kommunens e-tjänstportal (Grundskola). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Besöksadress
Månsaboskolan
Skolgatan 20 C
268 31 Svalöv

Rektor
Marie Alemo
0418-47 52 32
E-post

Specialpedagog
Jenny Bengtsson
0418-47 50 27
E-post

Personal
Linus Scherstén
0418-47 50 28
E-post

Mattias Elgström
0418-47 52 91
E-post

Lennart Westerlund
0418-47 50 52
E-post

Ann-Louise Zetterström
E-post

Ann Browall
E-post

Kurator
Annette Mander
0418-47 50 57
E-post

Skolsköterska
Daniella Hanmark
0418-47 52 48
E-post

Studie- och yrkesvägledare
Monika Sjölin
0418-47 52 37 Länk till annan webbplats.
E-post