Skolskjuts - grundskola

Elever som kliver ombord på skolskjutsen.

Foto: Mostphotos.

Skolskjuts är ett samlingsbegrepp för en resa till och från grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola som bekostas av kommunen och som utförs i anslutning till skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen.

Elever i förskola och fritidshemsverksamhet har tyvärr inte rätt till skolskjuts. Undantag kan dock göras för elever som går i grundsärskola.

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Läs här om gymnasieskolans elevresor.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

OBS! Om du tillhör ålderspannet motsvarande årskurs 7-9 och kan åka med kollektivtrafiken till skolan behöver du inte ansöka om skolskjuts.

Du kommer att få hemskickat en ungdomsbiljett från Skånetrafiken som gäller alla dagar/ tider på dygnet och i hela Skåne. Ungdomsbiljetten gäller från och med den 1 aug det året eleven fyller 13 år.

Elever som omfattas av ungdomsbiljetten och som valt annan skola än närskolan eller som bor växelvis hos två vårdnadshavare och som inte kan färdas kollektivt till skolan måste göra en ansökan om skolskjuts inför varje nytt läsår. Detta gäller även elever i årskurs F-6 som valt annan skola än närskolan eller som bor växelvis hos två vårdnadshavare.

Elever som tidigare haft ett skolkort för resor med kollektivtrafik behöver spara detta. Efter godkänd ansökan laddas biljetten automatiskt på kortet inför skolstarten.

Ansök om skolskjuts vid val av annan skola eller växelvist boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du råkat tappa ditt kort?

Vid förlust eller skadat skolkort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avgift på 50 kronor för skolbiljett ( åk F-6) och 100 kronor för ungdomsbiljett ( åk7-9). Ankomst behöver inte föranmälas. Det går att betala med Swish eller jämna kontanter.


Vem har rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts utgår ifrån den så kallade närskolan. Närskolan är den skola som kommunen anvisar eleven till utifrån dennes folkbokföringsadress och skolans fastställda upptagningsområde (läs mer under Upptagningsområde nedan).

En elev som kommunen beslutat att placera på en annan skola än närskolan kan också ha rätt till skolskjuts. Elever som har sin skolgång i sin närskola, har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till och från skolan med hänsyn till:

 • Färdvägens längd - I Svalövs kommun är grundkravet att eleven ska bo utanför skolans gångavståndsområde som också kan utläsas på upptagningsområdet (finns inget fastställt gångavståndsområde gäller 3 km som avståndsgräns mellan hem och skola).
 • Trafikförhållanden – Bedömer kommunen skolvägen som trafikfarlig utifrån elevens ålder och mognad beviljas skolskjuts utan hänsyn till avståndet till skolan.
 • Funktionshinder - En elev kan ha rätt till skolskjuts om en funktionsnedsättning medför att eleven inte kan ta sig till skolan på samma sätt som övriga elever. Läs mer under Särskild skolskjuts nedan.
 • Särskild omständighet - Även andra omständigheter än de som framgår ovan ska prövas av kommunen när detta åberopas av enskild.

Elever som har valt skola utifrån det fria skolvalet och går i friskola inom hemkommunen eller i en annan kommunal skola än sin närskola har enbart rätt till skolskjuts i vissa fall. Läs mer under Skolskjuts vid val av annan skola nedan.

När en elev bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare anses det berörda barnet ha två likvärdiga hem. Elevens rätt till skolskjuts ska i det fallet bedömas utifrån från varje adress för sig. Läs mer under Skolskjuts vid växelvis boende nedan.

Elever i förskola och fritidshemsverksamhet har inte rätt till skolskjuts. Undantag kan göras i det fall elev går i grundsärskolan.

Behöver man ansöka om skolskjuts?

En elev som går på sin närskola och bor i aktuellt skolskjutsområde behöver inte ansöka om skolskjuts.

Om eleven däremot inte har åkt skolskjuts tidigare måste detta meddelas skolan. Då får ni all information ni behöver och kommunen kommer samtidigt se över om rutterna behöver anpassas. Meddela även skolan på nytt om barnet byter adress inom kommunen. Om barnet inte längre önskar skolskjuts ska detta också meddelas skolan. Om grundkravet om färdvägens längd inte är uppfyllt och det finns behov av skolskjuts av annat skäl tar ni kontakt med skolskjutsansvarig på kommunen.

Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår vid växelvist boende och för den som valt en annan skola genom det fria skolvalet, friskola eller en annan kommunal skola. Detta gäller både för dem som önskar skolkort för kollektivtrafiken och upphandlad skolskjuts.
Ansök om skolskjuts vid val av annan skola eller växelvist boende. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regelverk för skolskjuts

Det tidigare regelverket

Det tidigare regelverket för skolskjuts för Svalövs kommun var mycket förmånligt och sträckt sig utöver lagens krav. Vissa av dessa tidigare förmåner förändras därför för att bättre stämma överens med övriga kommuners skolskjutsbestämmelser.

Regelverk från 2019

Våren 2019 godkände kommunfullmäktige i Svalövs kommun ett nytt regelverk för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola. Det nya regelverket trädde i kraft 1 juli 2019.

Regelverk Pdf, 408.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Enligt det nya regelverket har elever som går i fristående skola i annan kommun inte rätt till skolkort för resor med kollektivtrafiken (gäller från och med höstterminen 2019).

Enligt regelverket har elever som väljer att gå i kommunal grundskola i annan kommun enbart rätt till skolskjuts/skolkort om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun enligt tilläggsregel* (gäller från och med höstterminen 2019).

En elev som under läsåret 2018/2019 beviljats skolkort för skolresa till skola utanför kommunen ska efter ansökan beviljas fortsatt busskort under en övergångsperiod för att kunna fullfölja aktuell grundskolenivå, dock som längst tre läsår från och med 2019-07-01.

Fortsatt generösa bestämmelser utöver lagens krav
Skolbussarna kommer som tidigare vara öppna för alla kommunens medborgare i mån av plats.

Utifrån ett politiskt beslut i Svalövs kommun kan elev som valt annan skola än sin närskola få ett busskort för resor mellan folkbokföringsadress och skola, om skolan ligger i Svalövs kommun. Detta gäller under förutsättning att eleven uppfyller övriga grundkrav enligt huvudregeln för skolskjuts. Enligt det nya regelverket har elever som väljer att gå i annan skolan inom kommunen även rätt till upphandlad skolskjuts om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun. Se tilläggsregel*.

Utifrån ett politiskt beslut i Svalövs kommun kan elever som har "växelvist" boende hos vårdnadshavare inom Skåne få ett busskort för resor mellan den växelvisa adressen och närskolan*.

Förklaring av begrepp

* Skolskjuts: innefattar transport av elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka som inte är av tillfällig natur. Skolskjuts kan utföras genom upphandlad skolskjuts eller genom att eleven får ett skolkort för resa med kollektiva färdmedel.

* Närskola: den skola som kommunen skulle placerat en elev i utifrån folkbokföringsadress; närmsta kommunala skola.

* Huvudregeln: Elever som har sin skolgång i sin närskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

En elev som går på sin närskola och som har en gång/cykelväg till skolan som ligger utanför skolans markerade gångavståndsområde uppfyller alltid grundkraven enligt huvudregeln. 3 km från skolan gäller om gångavståndsområde saknas.

* Tilläggsregel: Kostnadsfri skolskjuts erbjuds endast om det inte innebär organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen.

Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i sin närskola. Om eleven ej har rätt till skolskjuts till sin närskola beviljas ej skolskjuts till annan skola. Kostnadsfri skolskjuts erbjuds endast om skolskjuts till vald skola inte blir dyrare för kommunen än skolskjuts till närskolan. Individuell prövning görs i varje enskilt fall.

* Växelvist boende: När omfattningen av vistelsen utgörs av ca 50 % hos vardera vårdnadshavare anses eleven ha två likvärdiga hem s.k. ”växelvis boende”. Kommunen är inte skyldig att bekosta resor vid växelvist boende från den alternativa adressen om denna ligger utanför kommunen. Men utifrån ett politiskt beslut i Svalövs kommun kan elever som har växelvist boende hos vårdnadshavare inom Skåne få ett busskort för resor mellan den alternativa adressen och närskolan. En förutsättning för detta är alltså att eleven bor ca 50 % hos vardera vårdnadshavare, är folkbokförd i Svalövs kommun och går på sin närskola.

Skolskjuts vid val av annan skola

För att få skolskjuts vid val av annan skola i form av resekort eller upphandlad skolskjuts krävs ansökan inför varje nytt läsår. Individuella bedömningar görs i varje enskilt fall och rätten till skolskjuts kan därför se annorlunda ut från år till år. Det är alltid kommunen som fastställer lämpligt färdmedel.

Ansök om skolskjuts vid val av annan skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt - ny ansökan inför varje läsår! Det är viktigt att man ansöker om skolskjuts inför varje läsår.

Spara kortet! Alla elever som redan har ett resekort ska spara sitt kort mellan varje läsår då det kan laddas med nya biljetter!

Skolskjuts är inställd de dagar de kommunala skolorna är stängda
Skolskjutsen är inställd de dagar de kommunala skolorna är stängda. Detta berör främst elever som åker med Bergkvarabuss till Svalövs Montessori. Kommunen går inte ut med info till individuella elever utan meddelar enbart Svalövs Montessori. Det kan även uppstå övriga avvikelser som innebär att skolskjutsarna inte går som vanligt, även då kontaktas Svalövs Montessori.

Skolskjuts för elever som inte valt att gå i närskolan
Alla elever har rätt att nyttja det fria skolvalet men detta innebär inte fri rätt till skolskjuts - det är alltid målsmans ansvar att se till att eleven kommer till skolan. Enligt skollagen har elever som väljer en annan skola än sin närskola i normalfallet inte rätt till skolskjuts. Men efter särskild prövning kan det finnas lagstadgad rätt till skolskjuts även i de fall en elev väljer en friskola inom kommunen eller en annan kommunal skola i eller utanför kommunen.

Elever som väljer en friskola i annan kommun har aldrig lagstadgad rätt till Skolskjuts/resekort.

Övergångsregel: Enligt det förra skolskjutsregelverket gällde andra regler. En elev som under läsåret 2018/2019 beviljats resekort för att kunna resa till valfri skola utanför kommunen, beviljas därför fortsatt skolkort under en övergångsperiod för att kunna fullfölja aktuell grundskolenivå - dock som längst tre läsår från och med 2019-07-01. OBS! Regeln gäller ej för elever som genom eget val byter skola under dessa tre läsår.

Hur avgörs rätten till skolskjuts vid val av annan skola?

Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle haft om eleven hade valt att gå i sin närskola och om eleven då hade haft rätt till skolskjuts. Om skolskjuts till vald skola skapar ökade kostnader i jämförelse med kostnad för skolskjuts till elevens närskola har eleven ingen lagstadgad rätt till skolskjuts till vald skola.**

I Svalövs kommun är de upphandlade skolbussarna öppna för alla och kan nyttjas utan föranmälan även för den som fått avslag på sin skolskjutsansökan. Denna möjlighet gäller dock i mån av plats där skolskjutsberättigade elever alltid har företräde.

** Med anledning av ett politiskt beslut har Svalövs kommun valt att erbjuda mer än vad lagen kräver. En elev som valt en annan skola inom kommunen än sin närskola kan genom denna regel få ett resekort för resor till och från skolan med Skånetrafiken. Finns inget fastställt gångavståndsområde gäller 3 kilometer som grundläggande avståndskrav mellan hem och skola. Grundkraven är att eleven ska vara folkbokförd i Svalövs kommun och att skolan ska ligga inom kommunen. Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår. Även om eleven ansöker om ett resekort har kommunen möjlighet att anvisa eleven till upphandlad skolskjuts (och vice versa).

Skolskjuts vid växelvist boende

När en elev bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare anses det berörda barnet ha två likvärdiga hem. Elevens rätt till skolskjuts ska i det fallet bedömas utifrån från varje adress för sig. Vilken skola som utgör elevens närskola bedöms även i dessa fall utifrån elevens folkbokföringsadress. Svalövs kommun är inte skyldig att anordna skolskjuts till och från ett hem i en annan kommun.

Enligt ett politiskt beslut kan dock elever som har ”växelvist” boende hos vårdnadshavare eller förälder inom Skåne få ett resekort för resor med Skånetrafiken mellan den alternativa adressen och skolan, under förutsättning att eleven är folkbokförd i Svalövs kommun och går i sin närskola.

Ansök om skolskjuts vid växelvist boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt - ny ansökan inför varje läsår!
Det är viktigt att man ansöker om skolskjuts inför varje läsår.

Spara kortet!
Alla elever som redan har ett resekort ska spara sitt kort mellan varje läsår då det kan laddas med nya biljetter!

För att få rätt till skolskjuts vid växelvist boende gäller följande:

 • Grundkraven för skolskjuts uppfylls såsom färdvägens längd etc. (se regelverk).
 • Eleven är folkbokförd i Svalövs kommun och går på sin närskola.
 • Den alternativa adressen ligger i Skåne (från adress utanför Svalövs kommun har elev enbart rätt till resekort).
 • Med växelvis boende menas att barnet vistas ca 50/50 hos båda sina vårdnadshavare. Varaktigt boende krävs och ska vid begäran kunna intygas.
 • Ansökan ska fyllas i och undertecknas av vårdnadshavarna inför varje nytt läsår.
 • Skolskjuts gäller till och från vårdnadshavarens adress eller närbelägen uppsamlingsplats.
 • Det är alltid kommunen som fastställer lämpligt färdmedel utifrån gällande skolskjutsregelverk.

Särskild skolskjuts vid varaktig funktionsnedsättning

En elev som går på sin närskola kan ha rätt till så kallad ”särskild skolskjuts” om en funktionsnedsättning medför att eleven inte kan ta sig till skolan på samma sätt som en elev utan funktionsnedsättning.

Denna rätt gäller enbart vid en funktionsnedsättning av varaktig karaktär men i vissa fall kan kostnadsfria resor även erhållas vid en tillfällig funktionsnedsättning (se nedan). För att en funktionsnedsättning ska anses vara av varaktig karaktär behöver den vara i minst 12 veckor. Läkarintyg ska vid begäran uppvisas som styrker behovet av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning.

Om ni anser att ert barn är i behov av särskild skolskjuts på grund av en varaktig funktionsnedsättning ska skolskjutsansvarig på kommunen kontaktas.

Särskild skolskjuts utfärdas med det färdmedel som kommunen anser vara mest lämpligt.

Om eleven bor kvar på samma folkbokföringsadress och har erhållit särskild skolskjuts tidigare behöver denne inte ansöka på nytt inför varje läsår. Kommunen ser dock över alla beslut inför varje läsår och dessa kan omprövas om kommunen bedömer att förutsättningarna som fanns när beslutet fattades har ändrats.

Skolresor vid tillfällig funktionsnedsättning

Om en funktionsnedsättning inte varar i minst 12 veckor anses den vara en tillfällig funktionsnedsättning. Även om eleven går på sin närskola är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts när en funktionsnedsättning kan anses vara tillfällig. Men det finns ofta andra alternativ som kan ge stöd i elevens situation:

 • Vid olycksfall: Kontakta skolan samt anmäl skadan till kommunens olycksfallsförsäkring som bekostar resor om de anser att behov finns.
 • Vid sjukdom: Kontakta i första hand barnets privata försäkringsbolag och förklara att kommunen inte anser sig skyldig att anordna skolskjuts då funktionsnedsättningen är tillfällig. I andra hand kontaktas skolskjutsansvarig på kommunen som kan se över möjligheten för andra lösningar.

OBS! Rätten till skolskjuts utgår ifrån elevens egen situation. Rätt till skolskjuts förefaller inte när det är förälder som är sjuk eller har råkat ut för en olycka.

Regler vid avbokning eller ombokning av Samres/Kristianstad Taxi & Buss

 • Om eleven inte ska åka ska detta meddelas direkt till aktuellt taxibolag i så god tid som möjligt via telefon eller app, alternativt via mail om avbokning sker minst 2 arbetsdagar i förväg. Avbokning görs varje ny frånvarodag, eller för flera dagar i sträck om detta är möjligt.
 • Vid missad morgonresa med Samres: hemturen avbokas automatiskt. Ska eleven åka på eftermiddagen måste målsman själv kontakta Samres före kl. 10.00.
 • Vid missad morgonresa med Kristianstad Taxi: hemresan avbokas inte automatiskt. Ska eleven inte åka hem ska resan omgående avbokas av målsman.
 • Om eleven har åkt till skolan med taxi på morgonen men av någon anledning inte behöver taxi hem på eftermiddagen är det målsmans ansvar att avboka ordinarie hemresa.

Kontakt

Kristianstad Taxi & Buss AB
Växel (dygnet runt) 042-6176065
E-post
Direktnummer till förare: 0707-752572

Samres AB
Växel: 042-385075 (mån-fre 06.30-17.00)
Övrig tid endast avbokning.
E-post

Upptagningsområde för respektive skola

Varje kommunal grundskola har ett fastställt upptagningsområde

Upptagningsområdets gränser sammanfaller helt med skolskjutsområdet. Huvudregeln är att en elev alltid har rätt till skolskjuts till närskolan om hemmet finns inom skolans skolskjutsområde. Om barnet går i en annan skola än sin närskola kan detta alltså påverka rätten till skolskjuts.

Kartor över skolskjuts- & gångavståndsområden

Rödmarkerat område: eleven är inte berättigad till skolskjuts eftersom eleven bor inom gångavståndsområdet.

Blåmarkerat område: eleven är berättigad till skolskjuts.

Olika färdmedel

Med vilka färdmedel anordnas skolskjuts?

Kommunen har rätt att hänvisa eleven till skolskjuts med det färdmedel som bedöms som mest lämpligt utifrån gällande regelverk och redan rådande skolskjutssituation. En grundregel i Svalövs kommun är att eleven inte får ha längre än tre kilometer mellan bostad och närmaste hållplats.

Resor med kollektivtrafik

Huvudregeln i Svalövs kommun är att skolskjuts utförs genom att eleven får ett resekort för resa med kollektivtrafiken. Resekortet är personligt för eleven och ska i huvudsak nyttjas för resa till och från skolan i anslutning till skolans tider. Går eleven på sin närskola kommer resekortet hem automatiskt om denne inte har haft ett kort sedan tidigare (tidigare utfärdade kort ska sparas och laddas automatisk med nya biljetter inför varje termin).

Vid växelvist boende eller om eleven valt en annan skola än sin närskola krävs ny ansökan inför varje nytt läsår. Kortet kommer sedan hem automatiskt om eleven blir beviljad resekort och inte har ett kort sedan tidigare (tidigare utfärdade kort ska sparas och laddas sedan med nya biljetter efter godkänd ansökan).

Vid förlust eller skadat resekort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avgift på 50 kronor. Ankomst behöver inte föranmälas. Betalning med Swish eller jämna kontanter.

Upphandlad skolskjuts

För elever som inte har möjlighet att resa med kollektiva färdmedel arrangeras så kallad ”upphandlad skolskjuts” vilken kan utföras med personbil, minibuss eller större bussar. I Svalövs kommun finns det ett antal fastställda hållplatser för upphandlad skolskjuts, dessa kan efter särskild prövning utökas med tillfälliga hållplatser. I Svalövs kommun finns det tre entreprenörer som utför upphandlad skolskjuts: Bergkvarabuss AB, Samres AB samt Kristianstad Taxi & Buss AB.

Självskjutsning

I undantagsfall kan självskjutsning vara aktuell efter särskild prövning av kommunen. Självskjutsning innebär att förälder eller anhörig skjutsar eleven mot ersättning som utbetalas genom kontant reskostnadsersättning. Kontantbidraget är ett belopp som motsvarar högst kostnaden för resa med allmänna kommunikationer.

Kontaktpersoner - skolskjuts

Grundsärskolan/gymnasiesärskola
Cecilia Viborg
E-post

Billeshögskolan
Maria Möller
0418-47 53 22
E-post

Heleneborgskolan
Anne-Sophie Brunstedt
0418-47 51 18
E-post

Linåkerskolan
Karina Tingstedt
0709-47 52 41
E-post

Lunnaskolan
Marie Notsten
0418-47 53 33
E-post

Midgårds skola
Linda Nilsson
0435-78 10 02
E-post

Parkskolan
Ulla Johannesson
0418-47 52 66
E-post

Bergkvarabuss AB
Växel i Helsingborg
042-24 80 00

Sektorsadministratör/skolskjutssamordnare
Ann-Louise Svensson
0418-475384
E-post