Svalövs kommun

Skolskjuts, grundskolan

Skolresa, barn på bussen

Ansökan om skolskjuts för läsåret 20/21

Elever som valt annan skola än sin närskola eller har växelvis boende behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Blanketter för ansökan till läsåret 20/21 finns till höger på sidan, under "Relaterad information".

Elever som tidigare haft ett skolkort för resor med kollektivtrafik behöver spara detta. Efter godkänd ansökan laddas biljetten automatiskt på kortet inför skolstarten.

Elever som inte haft skolkort tidigare kommer efter godkänd ansökan få sitt skolkort hemskickat till folkbokföringsadressen inför höstterminens början.

För att skolkorten ska hinna levereras innan skolstart behöver ansökan vara kommunen till handa senast 17 juli. Efter detta datum går det bra att skicka in ansökan ändå, men vi kan inte garantera att kortet hinner komma fram före skolstart.

Tappat kortet? Vid förlust eller skadat resekort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avigft på 30 kronor. Ankomst behöver inte föranmälas. Betalning med Swish eller jämna kontanter.

Går du på Linåkerskolan kan ett nytt kort hämtas ut direkt på skolan. Betalning görs med jämna kontanter.

Skolskjuts är ett samlingsbegrepp för en resa till och från grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola som bekostas av kommunen och som utförs i anslutning till skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen. Rätten till skolskjuts utgår ifrån avståndet mellan elevens bostad och närskola och regleras i skollagen. De färdmedel som används är i huvudsak kollektivtrafik och upphandlad skolskjuts. Läs gärna mer i regelverket för skolskjuts i Svalövs kommun.

Elever i förskola och fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts. Undantag kan göras i det fall elev går i grundsärskolan.

Obs! Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Läs istället mer häröppnas i nytt fönster om gymnasieskolans elevresor.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts utgår ifrån den så kallade närskolan. Närskolan är den skola som kommunen anvisar eleven till utifrån dennes folkbokföringsadress och skolans fastställda upptagningsområde. Läs mer häröppnas i nytt fönster. En elev som kommunen beslutat att placera på en annan skola än närskolan kan också ha rätt till skolskjuts. Elever som har sin skolgång i sin närskola, har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till och från skolan med hänsyn till:

  • färdvägens längd - I Svalövs kommun är grundkravet att eleven ska bo utanför skolans gångavståndsområde som också kan utläsas på upptagningsområdet (finns inget fastställt gångavståndsområde gäller 3 km som avståndsgräns mellan hem och skola).
  • trafikförhållanden – Bedömer kommunen skolvägen som trafikfarlig utifrån elevens ålder och mognad beviljas skolskjuts utan hänsyn till avståndet till skolan.
  • funktionshinder - En elev kan ha rätt till skolskjuts om en funktionsnedsättning medför att eleven inte kan ta sig till skolan på samma sätt som övriga elever. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
  • särskild omständighet - Även andra omständigheter än de som framgår ovan ska prövas av kommunen när detta åberopas av enskild.

Elever som har valt skola utifrån det fria skolvalet och går i friskola inom hemkommunen eller i en annan kommunal skola än sin närskola har enbart rätt till skolskjuts i vissa fall. Läs mer häröppnas i nytt fönster.

När en elev bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare anses det berörda barnet ha två likvärdiga hem. Elevens rätt till skolskjuts ska i det fallet bedömas utifrån från varje adress för sig. Läs mer häröppnas i nytt fönster.

Behöver man ansöka om skolskjuts?

En elev som går på sin närskola och bor i aktuellt skolskjutsområde behöver inte ansöka om skolskjuts. Om eleven däremot inte har åkt skolskjuts tidigare måste detta meddelas skolan. Då får ni all information ni behöver och kommunen kommer samtidigt se över om rutterna behöver anpassas. Meddela även skolan på nytt om barnet byter adress inom kommunen. Om barnet inte längre önskar skolskjuts ska detta också meddelas skolan. Om grundkravet om färdvägens längd inte är uppfyllt och det finns behov av skolskjuts av annat skäl tar ni kontakt med skolskjutsansvarig på kommunen.

Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår vid växelvist boende och för den som valt en annan skola genom det fria skolvalet: friskola eller en annan kommunal skola. Detta gäller både för dem som önskar skolkort för kollektivtrafiken och upphandlad skolskjuts.

Publicerad: 2020-08-17

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kontakt

Planarkitekt/skolskjuts-samordnare
Ida Bryngelsson
0418-47 50 19
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun