Svalövs kommun

Likabehandlingsplan

Kulturskolan i Svalöv

Regelverk

Från och med 2009-01-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Likabehandlingsplanens syfte

Syftet med en likabehandlingsplan är att motverka diskriminering och kränkande behandling och att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ett annat syfte är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kränkning kan visas genom:

diskriminering, trakasserier, annan kränkande behandling såsom exempelvis mobbning.

Kränkning kan vara:

 • fysisk (t ex att bli utsatt för slag och knuffar)
 • verbal (t ex att bli hotad eller kallad hora, bög)
 • psykosocial (t ex att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
 • text- och bildburen (genom t ex klotter, brev, lappar, mobiltelefon, Internet)

Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.

Förbud mot repressalier

I lagen finns också ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling, eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen, så är det förbjudet att bestraffa eleven som en följd av detta.

Kulturskolans mål

 • Ingen som deltar i Kulturskolans verksamheter skall utsättas för kränkande behandling.
 • Ingen som deltar i Kulturskolans verksamheter skall känna olust eller rädsla för att vara med.
 • Alla som deltar i Kulturskolans verksamheter skall respekteras oavsett olikheter.
 • Planen skall göras känd för alla berörda inom Kulturskolans verksamhet.

Kulturskolans personal tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.

Ansvarsfördelning

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever (SFS 2008:567) förtydligas i §3 huvudmannens ansvar för att anställda följer sina skyldigheter, dvs att:

 • Upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas minst en gång per år.
 • Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.
 • Motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen.
 • Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Åtgärder för säkerhet och trygghet

All personal i Kulturskolan skall vara lyhörda och skall aktivt motverka kränkande behandling varhelst den upptäcks.

Rutiner för akuta situationer i samband med kränkning

När en kränkning genom ord eller handling upptäcks skall:

 • Samtal mellan personal och berörda elever ske för att få fram fakta.
 • Händelsen och åtgärder dokumenteras skriftligt och lämnas till kulturskolechef.
 • Kontakt tas med hemmet och när det finns skäl även med förskolan/grundskolan/gymnasiet.
 • Stöd ges till inblandade personer.
 • Uppföljning ske efter en till två veckor.

Målgrupp

Alla elever får information om likabehandlingsplanen genom information på hemsidan. Likabehandlingsplanen finns uppsatt på Kulturskolan.

Ansvar: Personalen på Kulturskolan.

Personalen utvärderar och uppdaterar planen årligen.

Ansvar: Kulturskolechef

Föräldrar får information om likabehandlingsplanen i samband med att eleven börjar i Kulturskolans verksamhet.

Utvärdering

Kulturskolans personal skall regelbundet utvärdera planen och dess praktiska användning. I utvärderingen kan analys av inträffade och dokumenterade händelser ingå samt dialog om vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika att liknande händelser inträffar.

Publicerad: 2021-08-12

Sidansvarig: Anja Liabäck

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun