Artikeln publicerades 5 april 2022

Ett första spadtag för Lantlyckan

Representanter från Svalövs kommun och exploatörer tag de första spadtaget på Lantlyckan-området i Svalövs tätort.

Från vänster i bild: Johan Åkesson från Bo Ahlquist Maskin AB och Stefan Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, framför Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, i grävmaskinen i färd med att ta de första spadtagen.

I fredags togs de första symboliska spadtagen för södra området på Lantlyckan i Svalövs tätort. Utbyggnaden som nu startar är ett av kommunens största projekt de senaste decennierna.

- Det är en mycket stor dag och det är glädjande att vi nu sätter igång ett av våra största utbyggnadsområden i Svalövs kommun. Med Lantlyckan bygger kommunen och exploatörerna för en positiv framtid som gynnar alla, säger Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det som inleds på Lantlyckan är markförberedande arbete inför kommande byggnation av bostäder och serviceboende på södra delen av området.

När södra området står färdigt kommer kommunen att kunna erbjuda ett modernt och ändamålsriktigt serviceboende som rymmer 40 stycken särskilda boenden samt 20 stycken trygghetsboenden. Till detta kommer det också byggas kontor och administrativa lokaler för vård- och omsorgsverksamheten.

- Det händer mycket positiva saker i kommunen och det känns extra bra att vi nu är i gång på Lantlyckan också. När det är färdigt kommer det att vara utvecklande för hela kommunen. Det kommer att öka vår attraktivitet som kommun att flytta till, vilket i förlängningen ger förutsättning för ett utökat serviceutbud för våra kommuninvånare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanering för områdets norra del pågår. När hela området är utbyggt ska Lantlyckan även ge plats åt en variation av bostäder: flerfamiljshus och radhus. De gröna värdena är centrala i området. Med ett genomgående grönt stråk för cyklister och fotgängare samt öppen dagvattenhantering skapas en lugn miljö på hela Lantlyckan-området.

Illustrationsskiss över Lantlyckans södra område.

Illustration över planerad byggnation på Lantlyckans södra området.

Bakgrund - Lantlyckan

 • Fram till 1980-talet bedrev Skånska Lantmännen verksamhet på
  del av fastigheten med spannmålshantering.

 • Mellan 1980-talet fram till januari 2015 ägdes delar av fastigheten av Skånska Lager som använde lokalerna för lagerhållning av gullfiber och isolering.

 • Svalövs kommun köpte marken 2015. Siloanläggningarna på området revs och marken sanerades.

 • 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram ett planprogram för Lantlyckan och fastigheten Södra Svalöv.

 • I juni 2018 hölls ett dialogmöte inför framtagandet av planprogrammet.

 • Mars 2018 återkallade samhällsbyggnadsnämnden uppdraget gällande planprogrammet och fattade istället beslut om framtagande av en detaljplan för området.

 • Som grund för arbetet togs en strukturskiss för hela området fram, vilken tillsammans med kompletterande utredningar ligger till grund för detaljplanen.

 • 2018 och 2019 tecknades markanvisningsavtal med exploatörer.

 • I mars 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att en detaljplan för Lantlyckans norra område ska tas fram.

 • Detaljplanen för södra området vann laga kraft den 17 maj 2021.