Artikeln publicerades 5 april 2022

Nya enklare principer för avgifter gällande livsmedelskontroller

Nya lagkrav fordrar förändring i hur myndigheter i hela Sverige tar betalt inom livsmedelskontrollen.
- Reglerna gäller från år 2024, men vi vill inte vänta utan planerar att genomföra efterdebitering redan från och med nästa år, säger Torbjörn Ekelund (L), ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund.

I stället för årliga kontrollavgifter som betalas i förskott, kommer debiteringen av avgift först efter ut­förd kontroll bli obligatorisk. Den nya avgiftsförordningen innehåller övergångsbestämmelser till och med utgången av år 2023 och måste börja tillämpas senast den 1 januari år 2024. Miljöförbundet kommer att övergå till efterdebitering inom livsmedelskontrollen redan från och med 1 januari år 2023.

Förbundets medlemskommuner har också efterfrågat att förbundet ska bli tydligare och förenkla för företagare och privatpersoner avseende avgifter.

- Efterdebitering skapar transparens kring avgiftens beräkning och tydlighet för företagen vad man betalar för, säger Torbjörn Ekelund (L).

Förutom att det är otydligt för företagen hur avgiften beräknas har miljöförbundet ock­så und­er de senaste åren dragit på sig en ekonomisk tillsynsskuld. Det handlar om tillsyn som inte kunnat utföras. Företagen ska inte betala för något de inte får. Därför genomförs den tillsyn som släpar, vid senare tillfälle. Om detta inte är möjligt reduceras nästa avgift med motsvarande belopp som man betalat för mycket.

- Det största problemet med den ekonomiska tillsynsskulden är att det varit orättvist för före­tag­en, även om förbundet kompenserat i efterhand, säger Torbjörn Ekelund (L). Om förbundet helt övergår till att debitera avgifter först efter utförd tillsyn, kan ingen ekonomisk tillsynsskuld uppstå framöver. Inga förskottsbetalningar. Bara betalning i efterhand.

- Direktionen har nu beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa efter­debitering av tillsynsavgifter även inom miljöbalkstillsynen, säger Torbjörn Ekelund. Uppdraget ska redovisas i april 2023, med mål att kunna genomföras från och med 2024.

- Också vi i förvaltningen ser att det finns fördelar med en övergång till efter­debi­tering inom miljö­balkstillsynen och har rustat oss för detta under flera år, även om det inte är ett lag­krav som inom livsmedels­området. Efterdebitering av avgifter kräver stor skicklighet, kurage och effektivitet för att in­täkter­na ska motsvara kostnaderna, säger Charlotte Leander, chef för Söder­åsens miljöförbund.

Under flera år har förbundet därför utvecklat sin förmåga till planering och uppföljning av verksam­het­en. För­bund­et har även genomfört förbättringar kring rutiner för tidsredovisning i en­skil­da ären­den, detta för att kostnaden för tiden inte ska belasta skattekollektivet utan kopp­las till rätt ärende. Här har tydliga lagkrav och vägledning under lång tid gjort att livs­med­els­kontrollen kommit längre och ligger före miljöbalksområdet.

För mer information kontakta Torbjörn Ekelund ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund på telefon 070-689 56 31 alternativt Charlotte Leander miljöchef/förbundschef på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 20.