Artikeln publicerades 31 oktober 2022

Nu är detaljplan för del av Billeberga 1:1
(etapp 1) ute på samråd

Skiss över det aktuella planområdet i Billeberga.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa att den nya bebyggelsen anpassas till områdets kulturvärden, att naturvärden bevaras och skyddas samt att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för buller och risk säkerställs.

Planförslaget möjliggör cirka 130 nya bostäder i flerbostadshus. Den befintliga ladan centralt i området bevaras och kommer att användas som parkeringshus. I den södra delen av planområdet skapas ett nytt naturområde där även fördröjningsmagasin för dagvatten kommer att anläggas. Särskilt skyddsvärda träd och alléer i området bevaras och skyddas i detaljplanen.

Du hittar samtliga planhandlingar här.

Samrådstiden pågår mellan den 28 oktober och den 25 november 2022.

Samrådsmöte 10 november

Ett informationsmöte angående förslaget anordnas torsdagen den 10 november 2022.
Kl 17.00 är ni välkomna att vara med på en rundtur i området där kommunen och exploatören på plats visar planerna för området. Vi ses på gårdsplanen framför ladan på Årups Gård.
Kl 18.00 hålls ett möte i Billeberga församlingshem. Där berättar kommunen och exploatören mer om förslaget för nya bostäder.

Välkommen!

Om du vet att du kommer får du gärna anmäla dig via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anmälan är inte bindande och det går självklart bra att dyka upp även om man inte anmält sig.

Om du har frågor om planförslaget kan du kontakta planarkitekt Anna Heyden på plan@svalov.se eller via telefon 0418-47 50 00.

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 25 november 2022 och skickas in på något av nedanstående sätt:

• E-post till plan@svalov.se
• Brev till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv