Artikeln publicerades 3 februari 2023

Socialnämnden anmäler enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan gäller en händelse där en brukare som har insatser via hemvården råkade ut för en fallolycka vid en förflyttning från rullstol till sängplats med taklift.

Verksamheten har framtagna rutiner som ska följas vid personlyft med taklift. Det ska alltid vara två medarbetare som utför förflyttning och minst en av dessa ska ha aktuell förflyttningsutbildning. Förutsättningarna som gäller vid förflyttning med taklift finns också dokumenterat i brukarens hälso- och sjukvårdspärm.

I det specifika fallet valde medarbetaren som var hos brukaren att frångå verksamhetens rutiner och inte invänta sin kollega för att tillsammans genomföra förflyttningen, vilket ledde till att brukaren föll ur takliftens sele. Fallet resulterade i att brukaren fick en fraktur på sitt nyckelben.

Verksamhetens interna utredning visar att trots att det finns framtagna rutiner för förflyttning, samt god rutinkännedom och rutinföljsamhet, går det inte alltid att gardera sig mot händelser som i det aktuella fallet.

Samtliga medarbetare inom hemvården och på särskilda boenden kommer att få ta del av lex Sarah-utredningen som ett lärande för att understryka och betona vikten av att följa verksamhetens framtagna rutiner.

Fakta lex Sarah

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).