Artikeln publicerades 24 mars 2023

Vårkänslor på Svalövs Kommunservice AB -
Gata & Park

Ett av de första vårtecknen på Gata & Park är att det börjar bli dags för årets gaturenhållning och rengöring av de kommunala dagvattenbrunnarna.

Gatusopning påbörjas första veckan i april, under förutsättning att vintersäsongen är över, och ska vara avslutad den 15 maj. Om vintersäsongen varar längre förlängs tiden när sopningen kan vara avslutad med motsvarande tid. Arbetet med rengöring av dagvattenbrunnarna startas upp strax efter att gatusopningen har färdigställts.

Gatusopningen och rengöringen av dagvattenbrunnar är upphandlad på entreprenad, där de anlitade entreprenörerna ansvarar för de kommunala gatorna och dagvattenbrunnarna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

För bästa resultat måste entreprenadmaskinerna ha fri tillgång till ovan nämnda ytor. Fordon ska, om möjligt, parkeras på den egna fastigheten under den period arbetet utförs. Detta gäller också släp, husvagnar och liknande.

Rensopade gator och gång- och cykelvägar ger ett städat intryck samtidigt som vattenavrinningen till befintliga dagvattenbrunnar underlättas. Grus, löv och annat skräp kan vid kraftiga regn orsaka stopp i brunnar som i sin tur medför översvämningar. En icke fungerande vattenavrinning medför också att vattnet inte kan nå avsedd brunn utan blir stående i pölar som riskerar att ge fotgängare en kalldusch när fordon passerar. Vattenansamlingar försvårar också passagen för fotgängare vid övergångsställen.

Under sommaren utförs även ogräsborstningar utmed kantstenar på kommunens gator. Detta arbete utförs i kombination med kommunens egna heat-weed-fordon som bekämpar ogräs i hårdgjorda ytor med hjälp av hetvatten.

Turordning:
Gaturenhållningen och rengöringen av dagvattenbrunnar sker enligt denna turordning:

1. Röstånga
2. Kågeröd
3. Tågarp
4. Billeberga
5. Teckomatorp
6. Svalöv

Vid frågor, kontakta Teknisk koordinator
Annika Mineur
0418-47 51 24
E-post