Artikeln publicerades 31 mars 2023

Åtgärder vid Mölledammen i Röstånga

Samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun planerar att avsänka Mölledammen i centrala Röstånga. Det innebär att en strömmande å anläggs där dammen i nuläget är belägen.

Ån kommer att omges av ett svämplan som ger ån utrymme att översvämmas vid höga vattenflöden men som i övrigt kan användas som park/rekreationsområde. I detta område finns möjlighet att anlägga exempelvis mindre vattenspeglar, grillplats, lekplats eller liknande.

Åtgärden ska inte påverka den promenadstig som går runt ån. Stigen kommer att finnas kvar men med möjlighet att även gå ner i området runt ån för att komma närmare naturen.

Bakgrunden till åtgärden är i grunden EU:s vattendirektiv som syftar till att förbättra vattenkvaliteten. Dammen i Röstånga utgör ett vandringshinder vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande organismer inte har möjlighet att passera den.

Svalövs kommun har fått föreläggande av Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd, alternativt ansöka om utrivning av Mölledammen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att överklaga Länsstyrelsens beslut och driva ärendet vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagandet avslogs.

I februari 2023 har det gjorts utskick till de fastighetsägare med fastigheter i anslutning till dammen. Kommunen har i detta skede avgränsat synpunkter till de som är boende närmast dammen då dessa personer är direkt påverkade av de åtgärder som kommer att genomföras. Vid senare tillfälle kommer kommunen bjuda in till en process där kommuninvånare får möjlighet att lämna förslag på utformning av området.

Utredningen kring utrivning av dammen är lång process som kommer att ta tid. Inga fysiska åtgärder kommer att påbörjas under 2023.

Mer utförlig information om åtgärderna vid Mölledammen Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om miljöeffekter av vandringshinder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Läs mer om den nationella planen för omprövning av vattenkraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..