Artikeln publicerades 3 april 2023

Socialnämnden anmäler enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan gäller brist i följsamhet till rutin samt brist i kunskap om hur skadedjur hanteras. I det aktuella fallet var brukaren kvar i sin lägenhet med ett skadedjur.

Verksamheten har en framtagen rutin som ska följas vid kris och extra ordinära händelser. Personal frångick rutinen och brukaren var kvar i sin lägenhet med ett skadedjur. Brukaren fick inga fysiska skador av händelsen. Verksamheten ser mycket allvarligt på händelsen.

Efter den interna utredningen har verksamheten säkerställt följsamhet till den aktuella rutinen med uppföljning och utvärdering. Därtill har en ny rutin gällande hantering av skadedjur tagits fram. Personal ska vid förekomst av skadedjur omedelbart ta ut brukare eller skadedjur.

Samtliga medarbetare inom särskilt boende kommer att få ta del av lex Sarah-utredningen som ett lärande för att understryka och betona vikten av att följa verksamhetens framtagna rutiner.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Marléne Andersson
T.f. socialchef
Tel: 0418 – 47 53 15
E-post

Stefan Larsson
Kommunchef
Tel: 0418 - 47 50 20
E-post

Aase Jönsson (KD)
Socialnämndens ordförande
Tel: 0418 – 47 50 00
E-post

Fakta lex Sarah:

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).