Artikeln publicerades 23 maj 2023

Frukostmöten för att lära om och av varandra

Svalövs kommun har tillsammans med Region Skåne och Polisen påbörjat arbetet med att implementera tidiga, främjande och samordnade insatser kring barn och familjer i behov av stöd utifrån det som brukar kallas Skottlandsmodellen, GIRFEC - Getting It Right For Every Child.

Det handlar kort sagt om att samordna insatser – såväl interna inom kommunen som externa – i ett tidigt skede, med barnet i centrum och med så lite byråkrati som möjligt. Arbetet ska utgå från ett barnrättsperspektiv där allt som görs är förankrat i vad som är bäst för barnet och familjen.

Syftet med uppdraget är att genom tidiga, främjande och samordnade insatser ge alla barn i Svalövs kommun en trygg och utvecklande uppväxt.

Inom ramen för detta arbete genomförs regelbundna frukostmöten som syftar till att de olika verksamheterna ska få ökad kunskap om varandra och därmed kunna minska de organisatoriska mellanrummen. Det brukar vara runt 40 deltagare med bred representation från verksamheter som arbetar med och för barn och unga.

Vid det senaste frukostmötet berättade Polisen om sina lokala förebyggande insatser där de till exempel arbetar på olika sätt mot narkotikaproblematiken. Ett av arbetssätten är att tidigt tillsammans med bl.a. socialtjänst och skola försöka identifiera ungdomar som riskerar att hamna i missbruk eller involveras i kriminalitet och genomföra ”orossamtal” med dessa individer och deras vårdnadshavare.

Vid tidigare frukostmöten har vi fått höra om Familjecentralen, Öppna insatser, Utrednings - och uppföljningsenheten, Centrala elevhälsan, Vårdcentralen, Habiliteringen och BUP. Till hösten ser vi fram emot att höra om Kultur och fritid, Förskola, Skola och Anpassad grundskola.

Inbjudningarna sker genom berörda ledningsgrupper och det är ett begränsat antal platser. För mer information om frukostmötena och/eller kommunens arbete med Skottlandsmodellen ta kontakt med Li Merander.