Artikeln publicerades 21 november 2023

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan gäller en händelse där en brukare med hemvårdsinsats råkade ut för en fallolycka på allmän plats och där hemvården larmades via trygghetslarm.

Hemvårdsverksamheten har framtagna rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och vid besvarande av trygghetslarm som inte följts i det aktuella fallet.

Händelseförlopp

Händelsen handlar om att en brukare trillade på allmän plats och hemvård tillkallades via trygghetslarm. På plats görs bedömningen, av medarbetaren som svarade på larmet, att brukaren inte hade några synliga skador. Ambulans har även tillkallats men medarbetaren gör bedömningen att detta inte behövs, varpå ambulansen återkallas. Brukaren blir hjälpt hem till sin bostad, som är i nära anslutning till platsen. Brukaren erbjuds ytterligare hjälp men tackar nej.

Dagen efter, via dialog med Vårdcentralen, sker ett hembesök av en sjuksköterska från kommunen. Hen känner oro för brukarens allmäntillstånd, varpå ambulans tillkallas och brukaren färdas till sjukhus. Brukaren blir kvar på sjukhuset efter att ha drabbats av stroke, tills hen avlider cirka tre veckor senare. Om förloppet för brukaren hade blivit annorlunda om verksamhetens rutiner följts har inte kunnat påvisas i kommunens Lex Sarah-utredning.

Ser allvarligt på det inträffade och vidtar åtgärder

I samband med den aktuella händelsen har man inte följt rutinen Kontakt med läkare eller annan hälso-sjukvårdspersonal, som innebär att sjuksköterska tillkallas vid förändringar i patientens hälsotillstånd, bland annat för att inte omsorgspersonal själva ska fatta beslut i medicinska frågor. Att återkalla larmad ambulans låg inte heller inom medarbetarens kompetens att avgöra. Det har även brustit genom att man alltid ska vara två medarbetare som beger sig på ett larm av denna typ.

Verksamheten ser allvarligt på det inträffade och har vidtagit åtgärder för att följsamheten av rutiner tydligare följs upp årligen, och förtydligande av aktuella rutiner kommer också att förtydligas och lyftas inom hemvårdsverksamheten.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Marléne Andersson
Socialchef
Tel: 0418 – 47 53 15
E-post: marlene.andersson@svalov.se

Aase Jönsson (KD),
Socialnämndens ordförande
Tel: 0418 – 47 50 00 (växel)
E-post: aase.jonsson@svalov.se

Fakta Lex Sarah:

Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.

Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till IVO.