Artikeln publicerades 15 januari 2021

Granskning av ny översiktsplan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 att ställa ut förslag till kommunövergripande översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning.

Planhandlingar finns tillgängliga för granskning från den 15 januari till den 15 mars 2021 här på kommunens hemsida via denna länk samt under öppettider i kommunhusets entré.

Översiktsplanen kommer efter antagande att ersätta nu gällande översiktsplan från 2007.

Granskningshandlingarna består av:

  • Översiktsplan Svalövs kommun 2021
  • Miljökonsekvensbeskrivning (innefattas i översiktsplanen)
  • Samrådsredogörelse

Samtliga granskningshandlingar finns på hemsidan där du även hittar en kortversion av översiktsplanen.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 15 mars via e-post till plan@svalov.se eller via post till Plan och exploatering, Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv.

Vid frågor om översiktsplanen skicka e-post till plan@svalov.se eller ring 0418-47 50 00.

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna anta den nya översiktsplanen under våren/sommaren 2021.