Artikeln publicerades 22 januari 2021

Detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, "Villa Söderåsen" är ute på samråd

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, ”Villa Söderåsen” i Röstånga samhälle finns tillgängligt för samråd från den 24 januari till den 14 februari 2021.

Planområdet som omfattar Villa Söderåsen är beläget väster om Marieholmsvägen och norr om Per Gummessons väg, i slutet av Nackarpsdalsvägen, bredvid Röstånga Turistinformation.

Området angränsar till fastigheten Röstånga 2:141 i väster och till Röstånga 2:141 och 2:142 i norr. I öster angränsar det till Röstånga 2:34 och söder till fastigheterna Röstånga 5:52, 5:53, 5:13 samt 5:14.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att öka byggrätten inom fastigheten samt att bekräfta befintliga förhållanden vad avser boende.

Detaljplanens intention är att säkerställa och bevara den befintliga byggnadens kulturhistoriska värden liksom platsens natur- och kulturvärden genom rivningsförbud och genom att främja en för platsen lämplig utformning.

Ett utökat planförfarande tillämpas eftersom rivningsförbudet som föreslås är till för att skydda ett stort allmänintresse. Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan och inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.

Planhandlingarna finns tillgängliga här på hemsidan samt under öppettider på kommunhuset i Svalöv. Handlingar kan även beställas på telefon 0418-47 50 00 eller via e-post.

Eventuella synpunkter framförs senast den 14 februari 2021 skriftligen till Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.