Artikeln publicerades 4 februari 2021

Detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 ”Odengården” i Röstånga är ute på granskning

Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 ”Odengården” finns tillgängligt för granskning från den 7 till den 28 februari.

Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga camping, angränsar till den kommunala fastigheten Röstånga 1:68 både i öster och söder. I väster angränsar området till fastigheterna Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5. Området angränsar även i norr till Blinkarp 1:5.

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för både pågående och alternativa verksamheter att utvecklas. Planförslaget utformas med en hög grad av flexibilitet med flera möjliga användningsområden så som vård, skola samt både tillfälligt och stadigvarande boende. Högsta tillåtna byggnadsarea utökas med 100 m2. Del av Odengatan, närmast fastigheten, överförs till kvartersmark.

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen. Planförslaget bedöms inte avvika från gällande översiktsplan och inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.

Planhandlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt under öppettider på kommunhuset i Svalöv och biblioteket i Röstånga. Handlingar kan även beställas på Plan & exploatering, som nås via växeln 0418-47 50 00.

Eventuella synpunkter framförs senast den 28 februari 2021 till Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.