Artikeln publicerades 16 april 2021

Detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, "Villa Söderåsens" är ute på granskning

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, ”Villa Söderåsen” i Röstånga finns tillgängligt för granskning under perioden 2021 04 16 – 2021 05 09.

Området ligger väster om Marieholmsvägen och norr om Per Gummessons väg. Detaljplaneförslaget omfattar i princip Villa Söderåsen på Nackarpsdalsvägen, bredvid Röstånga Turistinformation.

I förslaget prövas möjligheten att öka byggrätten samt att bekräfta befintliga förhållanden. Förslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan och innebära inte en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.

Planhandlingarna finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt på kommunhuset i Svalöv under öppettider. Handlingarna kan även beställas på telefon 0418-47 50 00 eller via e-post plan@svalov.se.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 9 maj 2021 till: Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.