Artikeln publicerades 9 juni 2021

Naturvårdsverket godkänner extra medel för okänd förorening

Den underjordiska kulvert där höga halter av PAH:er och aromater påträffats och som nu är aktuell för sanering.

Den underjordiska kulvert där höga halter av PAH:er och aromater påträffats och som nu är aktuell för sanering.

En underjordisk kulvert med föroreningar som inte går att härleda till BT Kemis verksamhet kom i dager under saneringen som pågår i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket godkänt ansökan om extra medel för att ta hand om även denna förorening.

Föroreningarna ligger tre meter under marken

Föroreningen, som består av höga halter av PAH:er* och aromater, ligger i en betongkonstruktion tre meter under marken. Någon känd koppling till BT Kemis verksamhet finns inte då den troliga uppkomsten är kreosot, ett impregneringsmedel som bland annat användes för behandling av järnvägsslipers. Både betongkonstruktionen och föroreningen ligger inom det södra BT Kemi-området men är inte ett av de utpekade delområden som ska saneras. Därmed har projektet inte ekonomiska medel för att ta hand om den.

Beviljats 400 000 kronor för saneringen
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutade den 26 maj 2021 att ansöka om extra medel för detta arbete. Naturvårdsverket beslutade den 8 juni 2021 att bevilja sökt summa, 400 000 kronor, för att även denna förorening ska kunna hanteras inom den pågående saneringen.

Arbetet med att sanera denna förorening inleds omgående.

*PAH:er: är polycykliska aromatiska kolväten. De bildas vid upphettning och ofullständig förbränning.

*Aromater: aromater är också kolväten, de primära används bland annat som lösningsmedel.