Artikeln publicerades 10 januari 2022

Vattenrike anläggs i Kågeröd under 2022

Länsstyrelsen Skåne genomför i samarbete med Svalövs kommun och Leif Persson en större vattenvårdsåtgärd utmed Vegeås dalgång i norra delarna av Kågeröd.

Vegeå åfåra som idag går som ett rakt streck genom landskapet kommer att återfå sin slingrande form. Marken på området sänks så att vatten kan svämma över vid höga flöden och ett antal mindre våtmarker anläggs vilka kommer hålla vatten året om. Utöver att återskapa sällsynta naturmiljöer kommer vattenriket bidra med ekosystemtjänster såsom kolinlagring, näringsupptag och flödesreglering vid kraftiga regn och torka.

För att tillgängliggöra området för såväl Kågerödsbor som andra besökande söker kommunen statlig medfinansiering för anläggning av gångstigar, ett fågelskådartorn, grillplatser och informationsskyltar. Denna satsning är en del i arbetet att stärka Kågeröd som naturdestination och ny port till Söderåsen.

Länsstyrelsen är huvudman för projektet och står för hela finansieringen av vattenvårdsåtgärden. Arbetet med vattenvårdsåtgärderna inleddes i december 2021 och planeras att vara färdigt till hösten 2022.

Läs mer om Kågeröds vattenrike.