Friluftsliv & natur

Ridtur på Söderåsen.

Foto: Destination Söderåsen/Mickael Tannus.

Svalövs kommun har begåvats med en generös natur. I södra delen finns det bördiga slättlandet och i norra delen Söderåsen med sina bokskogar, djärva dalgångar och raviner.

 I kommunen finns många naturreservat och strövområden att besöka. Här nedan följer en kort beskrivning av några olika områden.

Eneskogen

Vid Anderstorp cirka 8 km öster om Röstånga ligger en unik botanisk sevärdhet - Eneskogen. I ett 16 tunnland stort område finns enar som är 10-12 meter höga och över hundra år gamla.

Finnstorp

På vägen mellan Stenestad och Kågeröd på Söderåsens sydsluttning ligger Finnstorp. Här finns flera motions- och promenadstigar markerade i vackra löv- och granskogar.

Vid Finnstorpsdammarna kan man fiska eller helt enkelt slå sig ner för att äta sin medhavda matsäck vid en vindskyddad grillplats. Rastplatser finns på flera ställen, både vid fiskedammen och inne i skogen.
Vid ena dammen kan även ett rikt fågelliv beskådas. Från fågeltornet kan man få se hägrarna fiska eller stjärtmesarna dra fram genom strandskogen. Framkomlighet för rullstol finns längs ena dammen. Parkering och toalett.

Stiftelsen Skånska Landskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för strövområdet.

Jällabjär - en utslocknad vulkan

Cirka 2 kilometer nordöst om Röstånga ligger den utslocknade vulkanen Jällabjär. Detta ursprung har gett förutsättningar för en rik vegetation, eftersom den vulkaniska bergarten basalt bildar en näringsrik jord när den vittrar sönder. Ett kännetecken för bergarten är att när den stelnar bildas mer eller mindre regelbundna sexkantiga pelare. Detta kan man se exempel på strax norr om högsta punkten.

Idag är vulkanen en lövskogsklädd kulle med omgivande slätt, där man kan studera den artrika floran och det intensiva fågellivet. Skåneleden passerar över toppen. Parkering, toalett och vindskyddad grillplats.

Klåveröd

Klåverödsområdet är omfattande, cirka 800 hektar, beläget mellan Knutstorp och Ljungbyhed, mitt på Söderåsen. Här finns bland annat Svartesjö - en av Söderåsens få naturliga sjöar, Traneröds mosse - den enda orörda högmossen i Skåne och Höjehall med 210 meter över havet.

Vargadalen - är en vild och vacker ravin som var boplats för vargar ända fram till 1830-talet. Skorstensdalen med sina unika och underliga klippformationer. Klåverödsområdet består i huvudsak av bokskog, men även gran, ek och al finns inplanterad. Märkta vandringsspår från 1,5 - 5 km, parkering, toalett och rastplats finns inom området.

Vidare erbjuder området stora möjligheter för fågel- och fiskeintresserade, två mountinbikebanor (5,3 respektive 14 km), fiskedamm och grillplats.

OBS! Tänk på att det kan vara mycket besökare på helger och att parkeringen vid Klåverödsdammen kan vara full. Välj då gärna andra områden som till exempel Finnstorp eller parkeringar i västra Klåveröd.
Karta med alternativa parkeringar i området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stiftelsen Skånska Landskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för strövområdet.

Kågeröds mader - en plats för vattenmöten

Nordväst om Kågeröd i Vegeåns dalgång har ett nytt naturområde skapats. Där ån tidigare gick som ett rakt streck genom landskapet slingrar den nu fram med naturliga svämplan där vattnet kan rinna över vid höga flöden. Även olika vattenspeglar har anlagts. Mellan de våta partierna har gräs och ängsfröer såtts in.
I området kan du vandra på grusade eller gröna stigar. På fågelplattformen kan du skåda fågel och höra surret från insektshotellet. Vid vindskyddet kan du fika och grilla. Området har en yta på 14 hektar och runt om i området finns information om områdets historia, varför vattenvårdsåtgärder är viktiga och vilka djur och växtarter du kan se och höra.

Syftet med området är att utjämna vattenflödet och förbättra vattenkvalitén i Vegeå samt skapa olika livsmiljöer för biologisk mångfald.
Kågeröds mader är också ett viktigt naturområde för Kågeröds invånare och en grön port till Söderåsens natur.

Informationsskylt över Kågeröds mader (finns även på parkeringen) Öppnas i nytt fönster.

Kågeröds mader har anlagts under åren 2021- 2022 i samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Svalövs kommun och Leif Persson. Rekreationsåtgärderna har medfinansieras av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Naturreservatet Liaängen

Strax norr om Kågeröd längs vägen förbi Hästbyn ligger naturreservatet Liaängen. Ett eldorado för dig som är intresserad av växter. Detta är nämligen en av södra Sveriges finaste ängsmarker med över 200 arter. Här finns rariteter som slåtterblomma, klasefibbla, krissla, kärrknipprot, majviva och gullviva

Naturreservatet Svenstorp-Bohuls fälad

Areal: 90 hektar. Svenstorp ligger 2,5 km nordöst om Svalöv. Svenstorps fälad är en markerad höjdsträckning med i huvudsak betesmarker i det skånska slättlandet. Betesmarkerna har säkerligen funnits här under mycket lång tid. Området har lämningar och spår från mycket tidiga bosättningar.

Delar av betesmarken är så kallat naturbetesmark. Begreppet innebär att marken endast används som permanent betesmark, det vill säga den plöjs aldrig. Naturbetesmarkernas fördel är att det är stor variation i floran och att marken producerar bete år efter år utan tillförsel av handelsgödsel. Svenstorp-Bolshus är ett varierande område med fäladsmarker i norr och fuktängar i söder. Mindre partier skogsmark finns också. Växterna och djuren är typiska för denna typ av mark. Området har goda förutsättningar för att ge besökaren fina naturupplevelser året om. Anlagda rastplatser finns i området.

Skånes högsta punkt

Mellan Traneröds mosse och Magleröd finns Skånes högsta punkt 212,2 m.ö.h, men trots höjden finns ingen utsikt härifrån. Vid Höjehall öster om Stenestad erbjuds en fin utsikt. Vandringsleden "Från ås till ås" passerar över åsen.

Skåneleden

Skåneleden omfattar idag totalt 103 mil vandringsled. Den del av Skåneleden som går genom kommunen, cirka 25 km, ingår i Ås till Ås-leden. Mer information om leden finns på Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Smedjebacken

Detta är ett lite mindre område i anslutning till Finnstorp, lämpat för dig som är intresserad av att studera växter och fåglar. Man kan besöka en utsiktspunkt som under äldre tider tjänade som sjömärke från Öresund.

Söderåsen

Förutom omväxlande naturupplevelser är Söderåsen känd för sin speciella geologi, sin flora och sina många bokskogar. Sprickdalar som Klövahallar, Skäralid med Kopparhatten och Nackarpsdalen med Odensjön är välkända platser. Skåneleden passerar igenom området.

Söderåsens nationalpark

Detta är Norra Europas största sammanhängande och skyddade ädellövskogsområde. Parken invigdes i juni 2001. Området är 1.625 hektar stort, varav 58 procent ligger i Svalövs kommun och resterande 42 procent i Klippans kommun. Nationalparken har två entréer - en i Skäralid och en i Röstånga.

Nackarpsdalen
Nackarpsdalen ligger på Söderåsens nordöstra sluttning i Röstånga. På åsens norra sida finns tre sprickdalar; Klövahallar, Skäralid och Nackarpsdalen. Nackarpsdalen är mera öppen, har en jämn dalbotten och förhållandevis låga dalsidor jämfört med de andra två. Inom området ligger Odensjön. Parkering, toalett och grillplats. Delvis handikappanpassat

Odensjön
Underliga naturfenomen har alltid satt folkfantasin i rörelse och gett upphov till olika sägner. Trolska Odensjön är inget undantag. Via en sidoravin från Nackarpsdalen leds du in till Odensjön. Omgiven av 30 meter höga rasbranter ligger den där blank och djup. På grund av sin cirkelrunda form liknas den vid guden Odens ena öga, länge trodde man att den var bottenlös, men i dag vet man att den är 19 meter djup, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att den endast är 150 meter i diameter. Man kan både fiska och bada i Odensjön.

Härsnäs
Omedelbart norr om Nackarpsdalen ligger Härsnäs naturreservat som karaktäriseras av en växlande natur med bokskogar, allkärr, mindre granplanteringar och öppna betesmarker.

Skäralid
Mellan Röstånga och Ljungbyhed ligger Skäralid. Här hittar du en av Nationalparkens mäktigaste dalgångar med en vild och storslagen natur. Bergsstup och rasbranter ända upp till 100 meter kontrasterar mot lövskogens lummiga grönska. Det finns väl utbyggda strövstigar runt hela sprickdalen och ett flertal rastplatser. Berömda sevärdheter är utsiktsplatsen Kopparhatten och den smala klippavsatsen Hjortsprånget. Genom hela dalen rinner Skärån som mynnar ut i Skärdammen. Naturum med utställning i entrébyggnaden. Grillplatser. Delvis handikappanpassat.

Traneröds mosse

På spångar kan man ta sig över Traneröds mosse, som är den enda orörda högmossen i Skåne. Efter istiden för mer än 13.000 år sedan fanns här en sjö. När klimatet blev varmare började växterna vid strandkanten växa allt mer in mot sjöns mitt. Här hittar man faktiskt hjortron och en unik växtlighet bestående av framför allt ljung, kråkris och tuvdun.

Tegleröd

Teglaröd ligger norr om Knutstorp på vägen mot Ljungbyhed. Här finns märkta strövstigar på 1,5 - 3,5 km.