Artikeln publicerades 26 april 2022

Förvaltningsrätten ger Svalövs kommun rätt gällande markanvisning i Billeberga


Förskoleverksamheten i Svalövs kommun har under många år uppmärksammat kommunen på att det saknas förskoleplatser. Sedan 2011 har diskussioner pågått för att åtgärda platsbristen och varje gång beslut ska fattas har det rått skilda meningar om placering.

Då beslut om att bygga en förskola i Billeberga med sex avdelningar till slut fattades i kommunfullmäktige fanns inte de ekonomiska muskler som krävdes. Kommunen valde då att låta externa aktörer, via intresseanmälan och sedan avsiktsförklaring som första steg, exploatera mark i kommunen för att bygga en förskola som kommunen sedan kunde hyra. Detta har lett till diskussioner, frågor och kritik. Bland annat har man felaktigt hävdat att kommunen inte kan tilldela mark till en extern exploatör utan offentlig upphandling.

Beslutet gick också till Förvaltningsrätten för prövning. Klaganden hävdade att kommunen inte hade följt regelverket kring LOU och ville med rättens stöd häva kommunfullmäktiges beslut. Dom föll till kommunens fördel den sjuttonde januari i år. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och konstaterar att kommunen har följt lagar och regelverk tillfullo.

Läs mer om Svalövs kommuns beslutsprocess rörande förskola i Billeberga

Klicka här för att läsa Förvaltningsrättens utslag (maskad kopia). Pdf, 687.4 kB.