Artikeln publicerades 6 oktober 2021

Ny renhållningsordning antagen

Kommunfullmäktige i Svalöv har antagit en ny renhållningsordning som tagits fram av LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, har tillsammans med Landskrona stad och Svalövs kommun.

Renhållningsordningen består av en för de båda kommunerna gemensam avfallsplan med tillhörande bilagor, och renhållningsföreskrifter för Landskrona stad och för Svalövs kommun.

Syftet med avfallsplanen är att visa vilka ambitioner Landskrona stad och Svalövs kommun har för att förebygga uppkomsten av avfall och att när avfall ändå uppstår omhänderta det långsiktigt hållbart.

Avfallsplanen innehåller fyra övergripande målområden som bygger på EU:s avfallstrappa. För att kunna följa upp målarbetet finns mätbara mål kopplade till varje område. För att nå målen använder vi oss bland annat av informationskampanjer och kommunala verksamheter och bolag bidrar med goda exempel. Vi underlättar för kommuninvånare att göra rätt genom utökad tillgänglighet för mottagning av farligt avfall och fastighetsnära insamling av återvinningsbart material. Genom att sträva efter att nå avfallsplanens mål bidrar vi till att nå regionala, nationella och internationella mål om avfallshantering, konsumtionsmönster och en ren och frisk omvärld.

1. Förebygga uppkomsten av avfall
• Mängden onödigt matavfall (matsvinn) ska minska med minst 50 procent till 2025 jämfört med 2015.
• Mängden förbrukade engångsprodukter i kommunala verksamheter och bolag ska minska med minst 75 procent till 2025 jämfört med 2020.
• Hushållens återanvändning ska öka med minst 25 procent till 2025 jämfört med 2019.

2. Avfall är en resurs
• Andelen insamlat matavfall som kan användas för produktion av biogas och biogödsel ska vara minst 85 procent 2025.
• Mängden restavfall per invånare från hushållen och kommunala bolag och verksamheter ska minska med minst 25 procent till 2025 jämfört med 2015.
• Det avfall i form av massor av användbar kvalitet som uppstår i kommunala projekt ska återanvändas.
• Den totala volymen ballast- och matjordsmassor som används i kommunala projekt bör utgöras av minst 10 procent återvunnet material vardera senast 2022, och 30 procent vardera senast 2023.

3. Giftfritt samhälle
• Det ska inte finnas något farligt avfall i restavfallet.
• Nedlagda deponier ska inte innebära en risk för varken människors hälsa eller miljön.

4. Minskad nedskräpning
• Den upplevda nedskräpningen ska ha minskat till 2025, jämfört med 2020.
• Den faktiska nedskräpningen ska ha minskat med 20 procent till 2025, jämfört med 2021

För att nå upp till målen har även en handlingsplan tagits fram. Denna finns som en bilaga till avfallsplanen.

Renhållningsföreskrifterna i sin tur reglerar förhållandet mellan kommunerna och invånarna rörande avfallshanteringen.

Renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen hittar du här.